Proje Finansmanı ve Kredilendirme

 • ANASAYFA
 • KREDİ VE FİNANS
 • Banka Hizmet Döngüsü
 • Proje Finansmanı ve Kredilendirme

PROJE FİNANSMANI VE KREDİLENDİRME

İller Bankası Anonim Şirketi, mahalli idareler ile beş ana konuda işbirliği yapmaktadır. Bunlar;

 • Finansman Temini
 • Proje Geliştirme
 • Danışmanlık ve Teknik Hizmet
 • Yerel Yönetimlere Kaynak Transferi (Pay Dağıtımı)
 • Proje Yürütme (Yatırım Faaliyetleri)

 

Hizmet Akış Şeması:

A-FİNANSMAN TEMİNİ

1.Özkaynaklardan Kredi Temini

İller Bankası, kendi özkaynaklarından Ortak İdarelere her türlü yapım işleri ve ihtiyaç duyacakları malzeme, ekipman ve araç, gereç alımları için kredi sağlamaktadır.
Kredi Müracaatı ve Değerlendirilmesi

 • Belediye başvuru formu ile müracaatını Bölge Müdürlüğü'ne yapar.
 • Bölge Müdürlüğünce değerlendirme raporu hazırlanarak Genel Müdürlüğe gönderilir.
 • Krediye konu yatırımın teknik, ekonomik, çevresel ve mali değerlendirmesi Proje Değerlendirme Dairesi Başkanlığı'nca yapılır, Genel Müdürlük veya Yönetim Kurulu onayına sunulur.

 

Kredilendirme Süreci Akış Şeması

 Bankaca kredilendirilerek gerçekleştirilecek her işin denetiminde İller Bankası yer almaktadır. Denetim şekli; tam kontrollük, müşterek kontrollük ya da izleme şeklinde olmaktadır.

2.Uluslararası Kaynaklardan Kredi Temini
İller Bankası, yerel yönetimlerin kentsel ihtiyaçlarının karşılanmasında, kendi özkaynaklarının yanında özellikle altyapı tesisleri için uluslararası piyasalardan dış finansman katkısı da sağlamaktadır.


B-PROJE GELİŞTİRME

İller Bankası, yerel yönetimlerin her türlü kentsel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik modern, optimum ölçekte ve son teknolojiyi kapsayan mahiyette harita, imar planı, coğrafi bilgi sistemleri, kent bilgi sistemleri ile alt ve üst yapı projelerini geliştirmekte, üretmekte veya belediyelerce hazırlanmış projelerini inceleyerek onlara uygunluk vermektedir. Bu uygulama “Proje Yönetimi” anlayışı içerisinde yürütülmektedir.

 

C- YEREL YÖNETİMLERE KAYNAK TRANSFERİ (PAY DAĞITIMI)

İller Bankası, merkezi idarenin mahalli idarelere kaynak transferine aracılık yapmaktadır. Bu faaliyetlerden en önemlisi, mahalli idarelerin Genel Bütçe Vergi Gelirleri’nden aldıkları payların mahalli idarelere 02.07.2008 tarihinde kabul edilen “5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun” çerçevesinde dağıtımının yapılmasıdır. Genel Bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamından vergi iadeleri düşüldükten sonra kalan net tutar üzerinden Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelere %2,85, Büyükşehir ilçe belediyelerine %2,50, il özel idarelerine ise %1,15 olmak üzere toplam %6,50 oranında paranın dağıtımı yapılmaktadır.

 

D- PROJE YÜRÜTME (YATIRIM FAALİYETLERİ)

Banka, diğer bir temel fonksiyonu olan yatırım faaliyetleri açısından ise; içmesuyu, kanalizasyon, her türlü arıtma, katı atık, deniz deşarjı, jeotermal enerji uygulamaları, belediye hizmet binaları, soğuk hava deposu, terminal projelerini belediyeler ile işbirliği içinde yürütmektedir.