• “Etkin İLBANK”
  • “Dirençli Şehirler”
  • “Yeşil Dönüşüm”
  • “Etkin Uluslararası İş Birliği”

Bakanımızın Mesajı 

“On İkinci Kalkınma Planı ‘Türkiye Yüzyılı’nda çevreye duyarlı, afetlere dayanıklı, ileri teknolojiye dayalı yüksek katma değer üreten, geliri adil paylaşan, istikrarlı, güçlü ve müreffeh bir Türkiye’ vizyonu ile yayımlanmıştır.”

Yönetim Kurulu Başkanımızın Sunuşu

“Çevre kalitesinin iyileştirilmesi, doğal kaynakların korunması, planlama faaliyetlerinin niteliğinin artırılması, şehirlerimizin daha yeşil yaşam alanlarına dönüştürülmesi, afetlere dirençli şehirler oluşturulması, güvenli yapılaşma ve akıllı şehir çözümleri önceliğimizdir.”

Genel Müdürümüzün Sunuşu

“Ortaklarımız ve varoluş sebebimiz olan yerel yönetimleri güçlendirmek için gerekli teknik ve mali desteği vermek, şehirlerimizi afetlere dirençli hale getirmek, iklim değişikliğine uyum ve azaltım eylemlerine yönelik yatırımları desteklemek ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak temel prensiplerimizdendir.”

STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nın pilot uygulaması kapsamında 2006-2010 yıllarını kapsayan ilk stratejik planını hazırlayan İller Bankası, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa tabi olmamakla birlikte etkin ve verimli çalışmayı sağlamak üzere ölçülebilir hedef ve amaçları kapsayan stratejik plan çalışmalarını yapmaya devam etmektedir. Bankamızın stratejik planları Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzuna uygun olarak hazırlanmaktadır.

Yönetim Kurulumuzun Kararı ile Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda 2024-2028 dönemi Stratejik Plan hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. 

Stratejik planın hazırlık çalışmalarına üst yönetimin desteğinin sağlanması ve daire başkanlıklarının etkin katılımı ile yürütülmesini sağlamak üzere, genel müdür yardımcıları ve tüm daire başkanlarından oluşan stratejik planlama ekibi kurulmuştur.

PESTLE ANALİZİ

Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik, Yasal ve Çevresel Analizi

Devamı

GZFT ANALİZİ

Güçlü ve Zayıf Yönler ile Fırsatlar ve Tehditler Analizi

Devamı

TEMALAR

Dirençli Şehirler, Yeşil Dönüşüm, Etkin Uluslararası İş Birliği, Etkin İlbank

Devamı