Genel Müdürlük Birimleri

 • ANASAYFA
 • BANKAMIZ
 • Organizasyon Yapısı
 • Banka Yetkili Organları
 • Genel Müdürlük Birimleri
Hizmet Birimleri
 • Bankacılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

  FAALİYET KONULARI

  • Bankanın günlük nakit ihtiyaçlarını ve kullanılabilir likit fazlasını düzenlemek, nakit pozisyonunu günlük olarak takip etmek ve ihtiyaç fazlasını verimli şekilde değerlendirmek, Banka kaynaklarının verimliliğini arttırmak ve kaynak maliyetlerini düşürmek. Bankanın diğer bankalardaki hesaplarında bulunan nakit hareketlerini takip etmek,
  • T.C. Merkez Bankası’nın prensipleri çerçevesinde EFT sisteminin açılışını, kapanışını, yedeklenmesini, sisteme kayıtlı tüm banka ve şube kayıtlarının güncellenmesini, giden gelen havalelerin kayıt ve muhasebeleştirilme işlemlerini ve bankalarla ilgili ödemeleri yapmak ve virman talimatları işlemlerini yürütmek,
  • Yurtdışı para transferlerinde döviz cinsi paraların diğer bankalar vasıtasıyla transferlerini gerçekleştirmek, akreditif açmak, bu işlemlerle ilgili kayıt ve muhasebeleştirilme işlemlerini yapmak, ilgili birimlere gerekli bilgi ve dokümanları iletmek,
  • Talepleri halinde hizmet alıcılar ile Banka personelinin her türlü sigorta işlemlerini Bankanın acenteliğini yürütmekte olduğu sigorta şirketi adına yapmak,
  • Hizmet alıcıların kredi taleplerinin değerlendirilmesinde kullanılmakta olan risk analiz tablolarını düzenlemek, kısa vadeli nakit krediler ile teminat mektubu, kefillik ve aracılık işlemlerini yürütmek. Bankadan mahkeme ve icra dairelerine verilmek üzere talep edilen teminat mektuplarını diğer bankalar vasıtası ile sağlamak ve takiplerini yapmak, nakit destek kredilerinin ödemelerini gerçekleştirmek ve kredi hesaplarına yansıtmak,
  • AB hibe fonları ile uluslararası finans kuruluşlarından temin edilen hibe ve kredilere ilişkin iş ve işlemleri mevzuatına uygun olarak yapmak,
  • Banka personeline beş maaş tutarında personel kredisi vermek ve bu kredilerin takibi ile ilgili işlemleri yürütmek,
  • Bankadan nakdi ve gayri nakdi kredi kullanmak isteyen hizmet alıcılar hakkında gerekli incelemeleri yapmak ve Yönetim Kurulu’na sunmak,
  • Banka iştiraklerinin Genel Kurul toplantısına katılım hazırlıklarını ve iştiraklere ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek,
  • İlgili mevzuat ve çalışma usul ve esasları doğrultusunda Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.
 • Yatırım Değerlendirme Dairesi Başkanlığı

  FAALİYET KONULARI

  • Bankanın genel amaç ve kredi politikaları ile belirlenen stratejiler doğrultusunda, projeye dayalı kredi talepleri ile ilgili olarak, Banka kaynaklarının emniyetli, verimli ve ülke ekonomisine yararlı bir şekilde kullanılmasını teminen, hizmet alıcılar bazında gerekli ekonomik, teknik ve mali incelemeleri yapmak, ekonomik, teknik, çevresel ve mali değerlendirme raporları düzenlemek ve incelemek,
  • Kredi kullanacak hizmet alıcıların proje finansman ihtiyacını tespit etmek ve kredi tahsis onaylarını hazırlamak,
  • Banka kredi politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasına yönelik danışmanlık yapmak, ilgili yönerge ve şartnameleri hazırlamak,
  • Proje değerlendirme teknik ve yöntemleri ile kredi mevzuatı konusunda son gelişmeleri takip ederek, bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli irtibatı ve bilgi akışını sağlamak,
  • Onaya bağlanan projeye dayalı kredilerle ilgili, Bölge Müdürlükleri veya hizmet alıcılardan gelebilecek miktar, vade, teminat ve benzeri konulardaki değişiklik tekliflerini inceleyerek, uygun görülenleri Genel Müdürlük Makamına veya Yönetim Kuruluna sunmak,
  • İlgili mevzuat ve çalışma usul ve esasları doğrultusunda Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.
 • Kaynak Geliştirme Dairesi Başkanlığı

  FAALİYET KONULARI

  Bankaya kaynak temin etmek üzere, proje kaynağı için herhangi bir borç ve şartlı yükümlülük altına girmemek kaydıyla kar amaçlı gayrimenkul yatırım projeleri ile uygulamalar yapmak veya yaptırmak için;

  Bankaya ait gayrimenkulleri satmak, kiraya vermek, yeni gayrimenkuller almak, kiralamak, trampa yapmak, ortaklıkların tesisi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek
  Bankaya, ortaklarına, diğer kamu veya özel kuruluşlar ile şahıslara ait gayrimenkuller üzerinde projeler geliştirmek, yapmak, yaptırmak veya arsa karşılığı gelir paylaşımı tesis etmek,
  Bankaya kaynak sağlayıcı projeler kapsamında rehin, ipotek, intifa, irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyetlerinin tesisi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  Geliştirilecek gayrimenkul projeleri ile ilgili teknik ve hukuki çalışmaların yürütülmesi, idari ve teknik şartnamelerin hazırlanması ile pazarlama, tanıtım, ekspertiz, satış ve devir işlemlerini yürütmek, bu işlemlere ilişkin hizmet alımında bulunmak, geri dönüşleri takip etmek ve belirtilen işlemlere yönelik Daire Başkanlıkları arasında koordinasyonu sağlamak,

  • Bankanın iştirak veya bağlı ortaklık edinmesi, kurulması ve faaliyetlerine ilişkin süreçleri yönetmek, değerlendirmek ve izlemek,
  • Banka varlıklarının ve özkaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasına yönelik projeler geliştirmek,
  • İlgili mevzuat ve çalışma usul ve esasları doğrultusunda Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.
  • Bankaya ve ortaklarına  ait gayrimenkullere ilişkin tespit çalışmalarını yürütmek, borçlu ortaklarının, gayrimenkul karşılığı bankaya olan borçlarının  yapılandırılmasına yönelik  projeler geliştirmek ve uygulamak,
 • İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı

  FAALİYET KONULARI

  • Bankanın insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için araştırma yapmak, tekliflerde bulunmak,
  • Genel Müdürlük, yurt içi ve yurt dışı hizmet birimlerindeki pozisyon iş ve işlemleri ile personelin sınav, atama, nakil, yükselme, imza yetkisi, emeklilik ve diğer özlük haklarıyla ilgili işlemleri yürütmek,
  • Yurt içinde diğer kuruluşlarca eğitim amaçlı düzenlenen her türlü faaliyete personelin katılımı ile ilgili işlemleri yapmak,
  • Genel Müdürlük personelinin aylık ve yevmiyeleri ile diğer istihkaklarının tahakkukunu yapmak,
  • Sözleşme ve toplu iş sözleşmelerine ait işlemleri yapmak ve uygulanmasını sağlamak,
  • İlgili mevzuat ve çalışma usul ve esasları doğrultusunda Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.
 • Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

  FAALİYET KONULARI

  • Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan Bankalarca kullanılan (T.H.P.) Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi esasları doğrultusunda Bankanın muhasebe kayıtlarını tutmak, yasal defterlere ait iş ve işlemlerini yapmak,
  • Banka bütçesini hazırlamak, bütçe uygulaması, ödenek tahsisi, aşım ve aktarmalar ile ilgili işlemlerini yürütmek, Banka ortaklarının sermaye paylarının kayıtlarını tutmak,
  • Bankanın mükellef ve sorumlu sıfatıyla ödemesi gereken tüm vergilerin ve aidatların ilgili kurum ve kuruluşlara ödemesini yapmak,
  • Banka cari ödemeleri ile Bankanın kendi adına yürütülen yapım işleri, mal ve hizmet alımlarına ait hakediş ödemelerini yapmak,
  • Genel kurul iş ve işlemlerini yürütmek, harcırah, demirbaş kayıt ve sayım, sigortalama, hibe ve terkin iş ve işlemlerini yapmak,
  • Bankacılık Kanununa göre finansal ve bilgi sistemleri denetimini yapacak denetim kuruluşunun belirlenmesi ile denetim sürecine ilişkin işlemlerini yürütmek,
  • Bankanın ara dönem faaliyet raporu ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, raporlamak, yayımlamak ve ilgili kurum ve kuruluşlara göndermek,
  • İlgili mevzuat ve çalışma usul ve esasları doğrultusunda Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.
 • Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

  FAALİYET KONULARI

  • Bankanın orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, Bankanın yatırım ve finansman programını yapmak, nakit akışını planlamak, yürütülecek projelerin önceliklerini belirlemek, yürütülen faaliyetlere ilişkin sonuç analizleri yapmak,
  • Bankanın birimleri arasında ve Banka ile diğer kurumlar arasında koordinasyon görevini yapmak, toplantıları organize etmek,
  • Bankanın her türlü kitap, broşür, CD, stant açımı ve bunlara benzer tanıtıma yönelik faaliyetlerinde bulunmak,
  • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde Bankamıza yapılan talepleri değerlendirmek ve cevaplandırmak, 
  • Banka faaliyetleri ile ilgili raporlar ve sunumlar hazırlamak,
  • Bankanın yıllık eğitim planlarını ve programlarını hazırlamak ve yürütülmesini temin etmek, eğitim materyallerinin hazırlanmasını sağlamak,
  • Bankanın faaliyetleri ile ilgili mevzuatın takibi açısından bilgi bankası hizmetlerini yürütmek,
  • Kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanan kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları hakkında Bankanın görüşlerini oluşturmak ve ilgili kamu kuruluşlarına göndermek, 
  • Bankanın görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek, kurumsal ve kişisel performans değerlendirme ölçümünü ve takibini yapmak,
  • İlgili mevzuat ve çalışma usul ve esasları doğrultusunda Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.
  • Kalite Yönetim Sisteminin uygulanması, geliştirilmesi ve sürekli iyileştirilmesini gerçekleştirmek,
  • Bankanın Stratejik Planının hazırlanarak Yönetim Kurulu’na sunulması ve yıllar itibariyle Stratejik Planın performans programının takibini yapmak.
 • Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

  FAALİYET KONULARI

 • Proje Dairesi Başkanlığı

  FAALİYET KONULARI

  • Hizmet alıcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda içmesuyu temin, depolama, dağıtım ve arıtma, atıksu şebeke ve arıtma, yağmursuyu şebeke, deniz deşarjı, katı atık ve jeotermal enerji ile her türlü üst yapı tesislerinin projelerini hazırlamak veya hazırlattırmak. Bu hizmetlerin yürütülmesi için hidrolojik, hidrojeolojik, jeofizik, jeoteknik, jeolojik etüt ve fizibilite çalışmalarının yanı sıra batimetrik ve oşinografik araştırmalar ile zemin suyunun betona etki analizlerini ve projeleri yapmak veya yaptırmak. Gerektiğinde bu işlere yönelik teknik ve idari şartnameler ile ihale dokümanlarını hazırlamak,
  • Bankaca, hizmet alıcılarca veya diğer kamu kuruluşlarınca yapılan veya yaptırılan projelerin teknik incelemesi ve onaylama işlemlerini yürütmek,
  • Yapıma yönelik ihale öncesi çalışmalar sürecinde Bankaca onaylanmış projelerde gerekebilecek ilave ve revizyon projeleri hazırlatmak ve hazırlamak,
  • Gerekmesi halinde tesislerin yapım veya işletme aşamasında projeden kaynaklanan sorunların giderilmesine yönelik çalışmalara katılmak,
  • Belediyelerin kredi talepleriyle ilgili olarak teknik değerlendirme raporları hazırlamak,
  • Alt ve üstyapı konularında Ar-Ge çalışmaları yapmak, bu konuda üniversiteler ve ilgili kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak,
  • Dış finansmanla yürütülen projelerin teknik kontrollüğünü yapmak, görüş bildirmek veya onaylamak,
  • İlgili mevzuat ve çalışma usul ve esasları doğrultusunda Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.
 • Altyapı Uygulama Dairesi Başkanlığı

  FAALİYET KONULARI

  • Hizmet alıcılarının ve imkana göre Kamu Kurum ve Kuruluşlarının içmesuyu; temin, depolama, dağıtım, içmesuyu arıtma, HES ve diğer enerji tesisleri, baraj, gölet, sulama, regülatör, jeotermal ısıtma tesisleri ve dağıtımı, raylı sistem, metro, köprü, kavşak, altgeçit, yol ve yol üst kaplamaları, bisiklet yolu, atıksu toplama ve deşarj,  atıksu arıtma, deniz deşarjı, yağmur suyu toplama ve deşarjı, taşkın koruma ve dere ıslahı, katı atık; toplama, bertaraf, değerlendirme ve rehabilitasyon, yenilenebilir enerji ve benzeri çevre koruma ve altyapı  tesislerini yapmak veya yaptırmak, yapımı sürdürülen tesislere ait proje tadilatları ile onaylama işlemlerini yürütmek,
  • Banka ve Hizmet alıcılarının veya kredi kullanıcıları ile müştereken yürütülen işlerde beton ve betonarme boruların ve bunlarla ilgili contaların fabrika ve imalat kalite kontrolünü yapmak, yaptırmak. Ayrıca, talep edilmesi halinde, kanalizasyon şebekelerinde kullanılan beton ve betonarme borular ile parsel ve muayene bacası elemanları üreten piyasadaki işletmelerin ilgili standartlar hükmünde imalat kalite kontrolünü yapmak ve üretimin Bankamız mevzuatına uygunluğunu belgelemek,
  • Zemin problemleri vb. nedenlerle uygulanacak yapım teknikleri, alınacak tedbirler ve işin yürütülmesinde meydana gelen problemlerin çözümünde gerekli incelemeleri yaparak kararlar almak,
  • Hizmet alıcılar ile Kamu Kurum ve Kuruluşları ve özel statüdeki diğer kurumların talebi halinde, teknik şartnameler hazırlamak ve danışmanlık hizmeti vermek,
  • Genel Müdürlükçe görev verilmesi halinde hizmet alıcıları için faaliyet konusu iş ile ilgili olarak alınacak her türlü malzemenin uygun kalite ve fiyatlarla temini için araştırma yapmak, bunlarla ilgili teknik şartnameleri hazırlamak, bunlardan Bankaca temin edilmesi gerekenleri tespit etmek ve ilgili birime bildirmek, Başkanlığın hizmet konuları ile ilgili fiyat analizlerini ve birim fiyat cetvellerini hazırlamak tetkik etmek, incelemek ve onaya sunmak,
  • Tesis inşaatlarının yer teslimini, geçici ve kesin kabullerini yapmak,
  • Yapılan yatırımlar ile ilgili sektör bazında ilgili birimlere istatistikî bilgi vermek,
  • İşlerin yürütülmesinde, Yurtiçi hizmet birimleri ile Hizmet alıcıları veya kredi kullanıcısı arasında koordinasyonu ve problemlerin çözümünü sağlamak, uygulamada Yurtiçi hizmet birimleri arasında birlikteliğin temini bakımından gerekli izlemeyi yapmak, genelgeler hazırlamak,
  • Tesisler ile ilgili yönetmelik ve standart hazırlanması çalışmalarında diğer ilgili kurumlarla koordineli olarak çalışmak ve görüşmelerde ve kararlarda yer almak. Uygulama ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla olan toplantı ve çalışmalara katılmak,
  • Tesislerin yapım, bakım ve işletmesi ile ilgili talep ve koşullara göre hizmet alıcılar, meslek odaları ve belediye birlikleri ile diğer ilgili birimlere teknik danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek,
  • İlgili mevzuat ve çalışma usul ve esasları doğrultusunda Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.
 • Üstyapı Uygulama Dairesi Başkanlığı

  FAALİYET KONULARI

  • Bankanın, hizmet alıcıların, talep ve imkân durumuna göre kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olan üstyapı tesislerine ilişkin etütleri yapmak veya yaptırmak,
  • Bankanın, hizmet alıcıların, talep ve imkân durumuna göre kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olan hizmet binası, sosyal tesis, kültür merkezi, eğitim tesisleri, çok amaçlı salonlar, spor kompleksi, raylı ulaşım sistemi, metro vb., kentsel dönüşüm, ,yenilenebilir enerji kaynaklı ve enerji verimliliğine yönelik üstyapı uygulamaları ile iş merkezi, iş hanı, hal, açık ve kapalı pazar yerleri, otogar, turizm ve termal tesisleri, peyzaj düzenlemeleri, mezbaha, soğuk hava deposu, et kombinası, su şişeleme tesisi, park, bahçe ve benzeri her türlü üstyapı tesislerinin etüt ve fizibilitesi ile tatbikatını yapmak veya yaptırmak,
  • Bankanın, Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüğü hizmet birimlerinin kullandığı binalar ve tesisler ile talep durumuna göre hizmet alıcılarının kullandıkları hizmet binası, sosyal tesis, kültür merkezi, dini tesisler, eğitim tesisleri, çok amaçlı salonlar, spor kompleksi gibi her türlü üstyapı tesis ve binalarına yönelik kapsamlı tadilat projelerini yapmak veya yaptırmak,
  • Bankanın yatırım programında yer alan veya Bankaca kredilendirilen üst yapı tesislerinin uygulama safhalarındaki iş ve işlemleri takip etmek,
  • Sürdürülebilir çağdaş kentleşmenin yerleşik hale getirilebilmesi için yapı sistemleri teknolojileri ile yapılarda enerji tasarrufunu sağlayıcı ve maliyet düşürücü tedbirler üzerinde araştırmalar yaparak afetlere karşı dayanıklı ve kaliteli yapıların uygulamaya konulmasını sağlamak,
  • Genel Müdürlükçe görev verilmesi halinde Başkanlığın hizmet konuları ile ilgili fiyat analizlerini ve birim fiyat cetvellerini hazırlamak, incelemek ve onaya sunmak,
  • İşlerin yürütülmesinde Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri ile Belediyeler ve diğer kurumlar arasında işbirliği,koordinasyon ve uygulama birlikteliğini sağlamak,
  • Tesislerin yapım, bakım ve işletmesi ile ilgili talep ve koşullara göre mahalli idareler, meslek odaları, belediye birlikleri ve diğer birimlere teknik danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek,
  • Hizmet alıcıların ihtiyaç duydukları ve Bankaca verilen krediler ile tedarik edilen her türlü malzeme, araç ve gereçlerin muayene, test ve kontrolleri ile muhasebe işlemlerini yaparak ödemelerini gerçekleştirmek,
  • Bedeli Bankamızın yıllık kârından karşılanarak ödenmek üzere, Belediyelerin acil içmesuyu tesisleri için talep edilen malzemeleri temin etmek, muayene ve kontrollerini yaparak ilgili Belediyelerine teslim edilmelerini sağlamak ve ödeme işlemlerini yapmak,
  • İçmesuyu, kanalizasyon ve jeotermal tesislerinde kullanılan borularla ilgili teknolojik gelişmeleri takip ederek Bilgi Bankası oluşturmak, gerektiğinde Bankanın ilgili birimlerini ve hizmet alıcıları bilgilendirmek,
  • Mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelen kayıp ve kaçakların tespiti, eski şebekelerin kılavuz boru sistemleri ile yenilenmesi gibi konularda hizmet alıcılara teknik destek sağlamak,
  • Genel Müdürlük ve yurt içi hizmet birimlerince talep edilen teknik malzemelerin tedarik edilmesi, kontrolü, muayenesi ile muhasebe ve ödeme işlemlerini yapmak,
  • Bankaca hizmet alıcılara verilen krediler ile tedarik edilen araç-gereç ve malzemelerin istatistikî bilgilerini tutmak, ilgili birimlere ve Bölge Müdürlüklerine bildirmek,
  • Bankaya ait olup, ekonomik ömrünü doldurmuş ve kullanım dışı bırakılan araç ve malzemelerden Genel Müdürlükçe uygun görülenlerin satışını yapmak,
  • Yukarıdaki görev tanımları ile ilgili hususlarda, Genel Müdürlükçe görev verilmesi halinde, teknik ve idari şartnameleri ile diğer ihale dokümanlarını hazırlamak, ihalelerini yapmak veya danışmanlık hizmeti vermek, onaylama işlemini müteakip sözleşme imzalamak,
  • İlgili mevzuat ve çalışma usul ve esasları doğrultusunda Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.
 • Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığı

  FAALİYET KONULARI

  • Yerel yönetimler ile talepleri halinde kamu kurum ve kuruluşlarının aşağıda detayları verilen Hâlihazır Harita, İmar Planı, Jeolojik - Jeoteknik - Jeotermal Etüt, Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Kamulaştırma ve İmar Uygulama Çalışmalarıyla ilgili işler için gerekli etüt, proje, tahdit, danışmanlık, denetim ve keşif işlerini yapmak veya yaptırmak,
  • Bankamızca üretilen veya bilgi amaçlı Başkanlığımıza gönderilen hâlihazır harita, imar planı ve jeolojik-jeoteknik etütle ilgili orijinalleri ve gerekli dokümanları muhafaza etmek, talep edilmesi halinde, kamu kurum ve kuruluşları ile Bankanın ilgili birimleri ve belediyelere kopyalarını vermek,

  Halihazır Harita Çalışmaları

  • Yersel, Fotogrametrik ve Lidar yöntemi ile üretilen sayısal halihazır haritaların kontrollüğünü ve kesin kabullerini yapmak,

  Planlama Çalışmaları

  • 3194 sayılı İmar Kanununun, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği uyarınca, her tür ve ölçekte Mekansal Planları; kademeli birliktelik ilkesine göre yürürlükteki üst ölçekli / kademe plana uygun olarak yapmak / yaptırmak / denetlemek / danışmanlık hizmeti vermek,
  • Koruma amaçlı imar planları, sektörel (ulaşım, turizm vb.) planlar, kırsal alan planları, peyzaj projeleri vb. işleri yapmak / yaptırmak / denetlemek / danışmanlık hizmeti vermek,

  Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Çalışmaları

  • Stratejik Plan doğrultusunda sürdürülebilir kalkınma ve kentleşmenin desteklenmesi için Bankamız ve yerel yönetimlerin kaynaklarını etkin ve verimli şekilde kullanarak doğru, hızlı ve ekonomik hizmet üretmeleri için CBS projelerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,
  • İL-CAS çalışmaları ile İller Bankasının kendi ürettiği tüm mekansal verinin, uluslararası standart üretim ve sunum yapısına sahip olmasını sağlamak ve sayısal arşivimizi sürekli güncel ve paylaşıma hazır tutmak.
  • Yerel yönetimlerin Akıllı Şehirler kapsamındaki tüm Bilgi Sistemleri projelerinin; önçalışma, teknik şartname, ihale, danışmanlık, finansman ve yapımına destek olmak,

  Jeolojik – Jeoteknik Etüt Çalışmaları

  • Afete duyarlı her tür ve ölçekte imar planlarının yapılması için yasal bir zorunluluk olan jeolojik ve jeoteknik etütler, imar planına esas mikrobölgeleme etütleri yapmak,
  • Kentsel dönüşüm kapsamındaki her türlü riskli alan ve riskli yapı yerlerinde imar planına esas jeolojik - jeoteknik etütler ile zemin ve temel etüt çalışmaları yapmak,
  • Jeotermal Enerji (sıcak su–buhar–gaz) temini ve entegre sistemleri ile Su ve yer kaynaklı ısı transferi (ısı pompaları) ile ilgili proje çalışmaları yapmak / yaptırmak / denetlemek / danışmanlık hizmeti vermek,

  Kamulaştırma ve İmar Uygulama Çalışmaları

  • Kadastral mülkiyetlerin imar planına uygun hale getirildiği imar uygulamaları yapmak,
  • Belediyeler ve il özel idarelerinin sundukları hizmetler için gerekli olan her türlü kamulaştırma işlemleri için kredi tahsisi yapmak.
 • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

  FAALİYET KONULARI

  a) Genel Müdürlükteki genel evrak ve arşiv işlerini yürütmek,

  b) Bankanın kütüphane, yayın, ilan ve reklam işleri ile Genel Müdürlükteki iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,

  c) Bankanın demirbaş alım işleri ve tefrişat malzemesi, kırtasiye, büro, kitap ve dergi aboneliği, sağlık malzemesi ve benzeri satın alma işlemlerini yapmak,

  ç) Genel Müdürlük bina ve tesislerinin güvenlik, temizlik, personel taşıma, kiralık araç hizmeti, matbaa işçiliği ve tabldot işçiliği hizmet alımı işlerini ve gerektiğinde diğer hizmet alımları ile ilgili işleri yürütmek ve yurt içi hizmet birimlerine bu işlere ilişkin yetki vermek,

  d) Değişik:YKK-29.01.2013-3/46)Genel Müdürlükteki personelin konut ve yemek hizmetleriyle birlikte Banka çalışanları ile emeklilerinin eğitim ve dinlenme tesisi, kamp hizmetlerini yürütmek ve ölüm halinde ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli faaliyetleri yapmak,

  e) Genel Müdürlük ve yurt içi hizmet birimlerinde bulunan resmi araçların transferleri, envanteri, işletmesi, hizmet dışına çıkarılması işlemleri ile trafik ve kasko sigortaları, motorlu taşıt vergileri, trafik kazaları ve benzeri iş ve işlemleri yürütmek,

  f) Genel Müdürlük matbaasının çalışması, telefon, telefon santrali, faks, kitap satış ofisinin işletilmesi gibi işleri yapmak veya yaptırmak,

  g) Bankaya ait araç, gereç, malzeme ve makinelerin bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak, lojistik destek hizmetlerini sağlamak,

  ğ) Banka Hizmet Binaları ve Lojmanların İnşaat ve tesisat küçük bakım onarım ile mevcut tesisatların işletilmesini sağlamak,

  h) 5283 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun kapsamında kurum tabipliği standartlarında verilmiş görevleri yerine getirmek,

  ı) Bankada, Sivil Savunma Hizmetlerinin ilgili mevzuat doğrultusunda planlamasını yaparak iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

  i) Genel Müdürlükçe görev verilmesi halinde, teknik ve idari şartnameleri ile diğer ihale dokümanlarını hazırlamak, ihalelerini yapmak veya danışmanlık hizmeti vermek, onaylama işlemini müteakip sözleşme imzalamak,

  j) Bankamızın sıfır atık yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve raporlanmasını sağlamak.

  k) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birim, mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulmasını sağlar

  l) İlgili mevzuat ve çalışma usul ve esasları doğrultusunda Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.

 • Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı

  FAALİYET KONULARI

  • Bankada bilgi ve iletişim sistemleri stratejileri oluşturmak, bu alandaki teknolojik gelişimleri yakından takip etmek, bilişim personelinin güncel bilgileri edinmesini sağlamak, orta ve uzun vadeli planlar geliştirmek, bu planlar çerçevesinde proje çalışmalarını yürütmek, sonuçlandırmak ve izlemek,
  • Bankada bilgi ve iletişim sistemlerinin kurulması, kullanılması ve taleplerin karşılanmasına yönelik standartları belirlemek, bilgi işlem hizmetlerinin etkin, verimli, süratli ve koordineli yürütülmesi açısından gerekli önlemleri almak, denetim ve düzenlemeleri yapmak,
  • Bankanın bilişim güvenliği konusunda çalışmalar yapmak, bilişim sistemleri üzerinde güvenlik katmanları oluşturmak ve güvenlik politikaları geliştirmek suretiyle Banka bilişim sistemlerinin ve bu sistemler üzerinde yer almakta olan bilgilerin güvenliğini sağlamak,
  • Bilgi ve iletişim sistemlerinin verimli bir şekilde kullanılabilmesi için kalite ve iyileştirme çalışmaları yapmak, sistemlerin ve üzerindeki uygulamaların aksama olmadan çalışması için gerekli önlemleri almak, iş planları çerçevesinde öncelikleri belirleyerek bakım ve onarım çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,
  • Bankanın internet ve intranet ağı üzerinden bilgi akışının düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak, web sitesini oluşturmak ve güncelleştirmek,
  • Bankanın, kanunla verilen görevlerini etkin, verimli ve güvenli biçimde yerine getirebilmesini temin etmek amacıyla gerekli bilgi ve iletişim sistemlerini tasarlamak, geliştirmek, yürütmek ve teknolojik gelişmelere uyumlu şekilde güncelleştirilmesini sağlamak,
  • Donanım, yazılım ve iletişim teknolojisindeki gelişmeleri takip ederek Bankanın bilgi ve iletişim sistemleri konusundaki her türlü yazılım ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması, teknik şartnamelerinin hazırlanması ve alımlarının yapılmasını sağlamak,
  • Yapılan programları, kullanıcı ihtiyaçlarına ve mevzuatta meydana gelen değişikliklere göre güncelleştirmek, kullanıcılara eğitim ve destek vermek,
  • Bilgi ve iletişim sistemleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan konularda, Genel Müdürlük ve yurt içi hizmet birimlerine danışmanlık hizmetleri vermek,
  • İlgili mevzuat ve çalışma usul ve esasları doğrultusunda Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.
 • Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı

  FAALİYET KONULARI

  • Dış kaynaklı proje önerilerini incelemek ve değerlendirmek, uygun bulunan ve ihtiyaç duyulan mali kaynağın (kredi/hibe) kullanımı için Banka birimleri, hizmet alıcılar ile diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlar arasında işbirliğini düzenlemek ve eşgüdümü sağlamak,
  • Kabul edilen projeler için kredi anlaşmasının imzalanmasından önce gerekli tüm hazırlıkları yapmak, kredi anlaşmasının imzalanmasından sonra projenin yürütülmesi amacıyla koordinasyonu sağlamak üzere Proje Yönetim Birimi kurmak,
  • Uluslararası nitelikli çalışmalarda, Bankayı temsil etmek ve bu çalışmalarla ilgili dairelerin katılımının koordinasyonunu sağlamak,
  • Yurtdışı temsilcilikleri vb.nin açılmasına yönelik çalışmaları yürütmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak,
  • AB Komisyonu ve ilgili Bakanlık tarafından çevre alt yapısına ilişkin tüm projelerde Banka adına çalışmalara katılmak ve gerektiğinde ilgili dairelerle iletişim kurmak,
  • Avrupa Birliği normlarına uygun olarak kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacıyla projeler oluşturmak,
  • Avrupa Birliğinden hibe alarak gerçekleştirilen kentsel altyapı projelerinin Banka tarafından karşılanan eş finansman ödemelerinin koordinasyonu ve takibini gerçekleştirmek,
  • Yurtdışına gidecek Banka elemanlarının görevlendirmelerine ilişkin işlemleri yürütmek ve yurtdışı eğitim faaliyetlerini, seminerleri, toplantıları ve benzeri organizasyonları duyurarak bu imkânlardan yararlanılmasını sağlamak,
  • İlgili mevzuat ve çalışma usul ve esasları doğrultusunda Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.
 • Kurumsal Mimari Dairesi Başkanlığı

   

   

 • Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı

  FAALİYET KONULARI

  Medyadaki gelişmeleri takip etmek,

  Kurumsal tanıtım metinlerini hazırlamak, kurum tanıtımı için gerekli basılı ve elektronik malzemeleri üretmek,

  İletişim çalışmalarının reklam ajansı ile koordinasyonunu yürütmek,

  Halkla ilişkiler ajansı ile ilişkileri ve iç iletişim faaliyetlerini yürütmek,

  Kurumsal etkinliklerin, tanıtım kampanyalarının ve sponsorluklarının iletişiminin planlanması ve koordinasyonunu yürütmek,

  Yeni geliştirilen ürünler ile ilgili branding aktivitelerini planlamak,

  Sosyal medya, internet ve intranet güncellemelerinin takibini ve uygulamasını yapmak,

  Fuar, kongre ve benzeri organizasyonları planlayarak yürütmek,

  Genel Müdürün vereceği diğer görevleri yürütmek.

İç Sistem Birimleri
 • Teftiş Kurulu Başkanlığı

  FAALİYET KONULARI

  Bankanın Genel Müdürlük ve yurt içi hizmet birimleri ile ortaklığı bulunan kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini yürütmek,

  Bankanın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan, proje ve programa uygun çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli önerileri hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

  Bankanın Genel Müdürlük ve yurt içi hizmet birimleri ile Bankanın ortaklığı bulunan tüm kuruluşların, Banka, hizmet alıcılar veya diğer kamu kuruluşları adına yapılan veya yaptırılan her türlü proje, inşaat ve tesislerle diğer Banka faaliyetleri ve elemanları ile ilgili işlemleri, hesap ve çalışmalarını idari ve teknik yönlerden teftiş, inceleme ve araştırma ile gerekli hallerde soruşturma yapmak,

  İşlerin daha iyi, kaliteli yapılması ve koordineli yürütülmesi için Banka iş ve işlemleri ile ilgili her bakımdan incelemeler yapmak ve Banka mevzuatında aksayan ve çelişen konularda önerilerde bulunmak,

  Bankanın iç kontrol sisteminin ve risk yönetimi sistemlerinin etkinliği ve yeterliliğini değerlendirmek,

  Yönetim Kurulunca verilen teftiş hizmetleriyle ilgili diğer işleri yapmak.

 • İç Kontrol Dairesi Başkanlığı

  FAALİYET KONULARI

  Banka faaliyetlerinin, yasal düzenlemelere, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen strateji ve politikalara uygun olarak; düzenli, verimli ve etkin bir biçimde, mevcut mevzuat ve kurallar çerçevesinde yürütülmesinin kontrolünü sağlamak,

  İç kontrol faaliyetlerini, iç kontrol sistemine ilişkin yasal mevzuat kapsamında, hazırlayacağı kontrol programları ile kontrol noktaları çerçevesinde yürütmek,

  Operasyonel birimlerce hazırlanacak iş tanımları ve iş akış şemaları esas alınarak kontrol faaliyetlerinin etkinliğini artıracak önerilerde bulunmak,

  Banka faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla operasyonel birimlerden gelen önerileri de dikkate alarak Başkanlık faaliyetlerini planlamak,

  İç kontrol faaliyetlerinin yerine getirilip getirilmediği, kurallara ve sınırlara uyulup uyulmadığı, hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı hususlarının belirlenen değişik yönetim kademelerinde ve ilgili kontrol basamak ve noktalarında kontrol edilerek, tespitlerin niteliği de dikkate alınmak suretiyle normal veya acil bir şekilde İç Kontrol Personelince İç Kontrol Dairesi Başkanlığına bildirilmesini sağlamak,

  İç kontrole yönelik faaliyetlerin Bankanın operasyonel faaliyetlerini gerçekleştiren personel ile İç Kontrol Personeli arasında dağılımına ilişkin usul ve esasları, İç Kontrol Personeli sayısı ve hangi kontrol mekanizma ve yöntemlerinin kullanılacağını ilgili Üst Düzey Yönetim ile birlikte belirlemek,

  İç Kontrol Dairesi Başkanlığına sunulan raporları ve raporlara dayanak teşkil eden belgeleri İç Kontrol Dairesi Başkanlığında muhafaza etmek, raporları operasyonel faaliyetleri yürüten banka personeli ve iç kontrol personeli tarafından yapılanlar olarak niteliklerine göre sınıflandırmak, ilgili Üst Düzey Yönetim ile değerlendirmek, iç kontrol sisteminin geliştirilmesi ya da iç kontrol faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli görülen tedbirleri almak, bu kapsamdaki uygulamalar hakkında en fazla üçer aylık dönemler itibariyle Denetim Komitesine bilgi vermek,

  İç Kontrol Personelinin görev yaptığı yerde Bankanın faaliyetlerini yürüten diğer personelle eşgüdümü ve işbirliğini sağlamak,

  İç Kontrol Sisteminin etkinliğine ilişkin Teftiş Kurulu Başkanlığınca tespit edilen hata, noksan, görüş ve önerileri değerlendirmek,

  Operasyonel faaliyetleri yürüten Banka personelinin İç Kontrol Dairesi Başkanlığına raporlama yapabilmesine yönelik düzenlemeleri yapmak, iletişim kanallarını oluşturmak,

  Birimin görev alanına giren konularla ilgili olarak Bankada kullanılan mevcut yazılımların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya yeni kullanılacak yazılımların hazırlanmasını, ilgili birimlerle iş birliği içinde sağlamak,

  Bankada bilişim teknoloji ve araçlarının kullanımına yönelik olarak; iş ve işlem süreçlerinin ortak bilgisayar sistemlerinde gerçekleştirilmesini ve bu süreçte oluşacak verilerin veri tabanında tutulmasını, veri yedekleme sistemleri ile acil ve beklenmedik durum planlarının mevcudiyetini ve yeterliliğini, veri tabanındaki verilerden Bankanın genel faaliyet alanı ile ilgili izleme, kontrol, çapraz kontrolünü sağlamak amacıyla, ilgili birimlerle işbirliği çerçevesinde öneriler oluşturmak, bu doğrultuda bilişim teknolojisinin kullanımı ile ilgili yönergeler gibi yazılı kuralların hazırlanması çalışmalarını koordine etmek,

  Uyum kontrolleri vasıtasıyla, Bankanın gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeyi planladığı tüm faaliyetlerin ve yeni işlemler ile ürünlerin Kanuna ve ilgili diğer mevzuata, Banka içi politika ve kurallar ile bankacılık teamüllerine uyumunun sağlanması, Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile Banka içi politika ve kurallardaki değişiklikler hakkında, Banka personelinin en kısa sürede bilgilendirilmesini sağlamak,

  Yönetim Kurulunun iç kontrol faaliyetleri kapsamında uygun göreceği diğer görevleri yapmak.

 • Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı

  FAALİYET KONULARI

  Risk Yönetim sistemini tasarlamak ve uygulamak,

  Banka'nın karşı karşıya olduğu riskleri tanımlamak, ölçmek, analiz etmek, izlemek ve raporlamak, kontrol edilebilen ve kontrol edilemeyen riskleri azaltmak amacıyla uyarılarda bulunmak,

  Risk Yönetim stratejileri esas alınarak, Yönetim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda Risk Yönetim politikaları ve uygulama usullerini belirlemek, uygulanmasını ve bunlara uyulmasını sağlamak,

  Risk Yönetim sürecinde temel bir araç olan risk ölçüm modellerinin tasarımı, seçilmesi, uygulamaya konulması ve ön onay verilmesi sürecine katılmak, modelleri düzenli olarak gözden geçirmek, senaryo analizleri ve geriye yönelik test işlemlerini gerçekleştirerek değişiklikleri yapmak,

  Bir işleme girilmeden önce risklerin anlaşılmasını ve yeterli değerlendirmenin yapılmasını sağlamak,

  Risk izleme fonksiyonunu etkin bir şekilde yerine getirmeyi sağlamak üzere gerekli görüldüğünde ilgili birimlerden bilgi, görüş ve rapor talep etmek,

  Bankanın maruz kaldığı ve sayısallaştırılabilen risklere ilişkin üst düzey yönetim ve Denetim Komitesi ile birlikte risk limitlerini belirleyerek Yönetim Kuruluna sunmak ve belirlenen limitlerin kullanımını izlemek ve raporlamak,

  Bankanın risklilik durumunu gösteren ve aylık olarak hazırlanan raporun Denetim Komitesine, Yönetim Kuruluna ve üst düzey yönetime düzenli bir şekilde sunulmasını sağlamak,

  Kurum tarafından istenen, Bankanın risklilik durumuna ilişkin muhtelif raporları hazırlayarak Denetim Komitesi'nin görüşüne sunmak,

  Operasyonel işlemler dışında Yönetim Kurulu'nun konuyla ilgili uygun göreceği diğer görevleri yapmak.

Danışma Birimleri
 • Hukuk Müşavirliği

  FAALİYET KONULARI

  Yönetim Kurulu veya Genel Müdürlük tarafından havale edilen konular ile hukuki, mali ve cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,

  Taraf olduğu davalarda, arabuluculuk ve tahkim dosyalarında Bankayı temsil etmek, davaları ve icra takiplerini yürütmek ve sonuçlandırmak,

  Hukuk Müşavirliği temsilcisinin de hazır bulunması gereken komisyon ve kurullara veya istenilen toplantılara Müşavirlik adına katılmak ve hukuki görüş bildirmek üzere Hukuk Müşaviri veya Avukat görevlendirmek,

  Banka personeli hakkında düzenlenen ve Yönetim Kurulu tarafından havale olunan soruşturma dosya ve raporlarını incelemek, cezai soruşturma ve kovuşturmalara ait işlemleri yapmak,

  Banka personeli aleyhine görevleri ile ilgili işlerden dolayı üçüncü kişiler tarafından açılan davaları Yönetim Kurulu Kararı ile takip etmek,

  Bankanın görevlerine ilişkin ilgili birimler tarafından hazırlanan mevzuat taslakları ile sözleşme ve protokol taslaklarını inceleyerek hukuki görüş bildirmek,

  Kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan ve Bankaya intikal ettirilen mevzuat taslakları hakkında hukuki görüş bildirmek,

  Yargı yerlerinden, icra dairelerinden, vergi daireleri ile noterler ve diğer mercilerden Bankaya yapılan tebligatları Banka adına kabul etmek, cevaplarını ilgili birimlerle irtibat kurarak hazırlatıp ilgili mercilere göndermek,

  Banka Üst Yönetiminin mevzuat hükümlerine göre yapmakla yükümlü olduğu yemin işlemlerini yaptırmak,

  Bankanın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak,

  İlgili mevzuat ve çalışma usul ve esasları doğrultusunda Yönetim Kurulu veya Genel Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Özel Kalem, Büro, Kurul ve Komisyonlar
 • Özel Kalem Müdürlüğü

  FAALİYET KONULARI

  Genel Müdürün resmi ve özel yazışmalarını, her türlü protokol işlerini, ziyaret, davet, karşılama, ağırlama ve uğurlama hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek,

  Genel Müdürlük Makamına gelen yazı ve mesajları Genel Müdüre veya yardımcılarına sunmak,

  Genel Müdürün emir ve talimatlarını ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek,

  Genel Müdüre imzalatılması gerekli evrakın zamanında sunulmasını ve bu evrakın ilgili birimlere intikalini ve gerekenlerin muhafazasını sağlamak,

  Genel Müdürün vereceği diğer görevleri yürütmek.

 • Yönetim Kurulu Büro Müdürlüğü

  FAALİYET KONULARI

  Yönetim Kurulunun raportörlük, sekreterlik ve büro hizmetlerini yürütmek,

  Yönetim Kurulu Başkanının direktifleri doğrultusunda toplantı gündemini hazırlamak,

  Yönetim Kurulu kararlarının, noterden tasdikli kâğıtlara bilgisayar ortamında yazdırılmasını, imzalatılmasını ve yılsonunda ciltlenerek muhafaza edilmesini sağlamak,

  Yönetim Kurulu Başkanınca verilecek diğer görevleri yürütmek.

 • Denetim Komitesi Büro Müdürlüğü

  FAALİYET KONULARI

  Denetim Komitesinin raportörlük, sekreterlik ve büro hizmetlerini yürütmek,

  Denetim Komitesi Başkanının direktifleri doğrultusunda toplantı gündemini hazırlamak,

  Denetim Komitesi kararlarının, noterden tasdikli kâğıtlara bilgisayar ortamında yazdırılmasını, imzalatılmasını ve yılsonunda ciltlenerek muhafaza edilmesini sağlamak,

  Denetim Komitesi Başkanınca verilecek diğer görevleri yürütmek

 • Bilgi Güvenliği Yönetimi Müdürlüğü

   

   

 • Ar-Ge Kurulu Başkanlığı

   

   

   

Yurt İçi Hizmet Birimleri
 • Yurt İçi Hizmet Birimleri

  FAALİYET KONULARI

  a) Hizmet alıcılar adına yaptırılacak olan ve Genel Müdürlük Birimleri tarafından ihale edilmiş bulunan; harita, imar planı, içmesuyu ve kanalizasyon şebeke, arıtma tesisleri, yapı işleri, bunlarla ilgili tesisat, merkezi ısıtma, jeotermal enerji, şehir içi ulaştırma, katı atık tesisleri ile her türlü etüt, proje işlerinin Banka Yapı Denetim Hizmetleri Yönetmeliği esaslarına göre kontrolünü yapmak,

  b) Yukarıda belirtilen işlerden Genel Müdürlükçe yapım yetkisi Bölge Müdürlüğüne verilmiş olanların, ihale suretiyle yaptırılmasını, bunların mahallerinde kontrol, denetim ve yürütülmesini sağlamak,

  c) Etüt, proje, yer teslimi, geçici ve kesin kabul heyetlerine katılmak veya verilen yetkilere göre bizzat yapmak, Genel Müdürlükçe gerek görülmesi halinde başka Bölge Müdürlüklerindeki tesislerin yer teslimi, inceleme ve kabullerine katılmak,

  ç) İstemleri halinde, hizmet alıcılara teknik hizmet desteği vermek, tesislerin yapım, montaj, işletme, bakım, onarım işlerinde ve harita alımı ile imar uygulamalarında ve diğer kamu hizmeti konularında yardımda bulunmak,

  d) Hizmet alıcıların kredi taleplerine yönelik ön çalışmaları yapmak, teknik değerlendirme raporları ve eklerinin ilgili Daire Başkanlığına sunulmasını sağlamak,

  e) Banka hizmetlerinin yapılması ile plan ve programların hazırlanmasında yararlanılmak üzere hizmet alıcılara ait çeşitli mahalli bilgileri toplamak, tasnif etmek ve gerekli istatistikleri çıkarmak,

  f) Bölge Müdürlüğü dâhilinde görevli veya davetli oldukları toplantılara ve gezilere katılmak ve bu programların uygulanması ve izlenmesinde Genel Müdürlük ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,

  g) Bölgedeki denetim ve kontrollük hizmetleri için iş, personel ve taşıt durumları göz önünde bulundurularak haftalık ve aylık çalışma programlarını yapmak,

  ğ) Bölgenin istatistik, araştırma, personel, muhasebe, idari işler, koruyucu güvenlik ve sivil savunma hizmetlerini mevzuat çerçevesinde yürütmek,

  h) Bölge Müdürlüğü hizmet binaları ile konut ve konukevlerini ve varsa eğitim ve dinlenme tesislerini, Genel Müdürlükçe verilecek yetkiye istinaden eğitim ve dinlenme amacıyla kullanıma hazır bulundurmak ve bu tesislerin her türlü idari, bakım ve onarımlarını sağlamak,

  ı) İlgili mevzuat ve çalışma usul ve esasları doğrultusunda Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.

Bölge Müdürlükleri ve Kapsadığı İller
 • Bölge Müdürlükleri ve Kapsadığı İller

   

  Adana Bölge Müdürlüğü

   

  :

   Adana, Hatay, Osmaniye, Mersin

  Ankara Bölge Müdürlüğü :

   Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Bolu, Düzce

   

  Antalya Bölge Müdürlüğü

   

  :

   

  Antalya, Burdur, Isparta

   

  Bursa Bölge Müdürlüğü

  :

   

  Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale

   

  Diyarbakır Bölge Müdürlüğü

   

  :

   

  Diyarbakır, Şırnak, Siirt, Batman, Mardin

   

  Elazığ Bölge Müdürlüğü

   

  :

   

  Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl

   

  Erzurum Bölge Müdürlüğü

   

  :

   

  Erzurum, Erzincan, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan

   

  Eskişehir Bölge Müdürlüğü

   

  :

   

   Eskişehir, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya

   

  Gaziantep Bölge Müdürlüğü

   

  :

   

  Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman

   

  İstanbul Bölge Müdürlüğü

   

  :

   

  İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Sakarya

   

  İzmir Bölge Müdürlüğü

   

  :

   

  İzmir, Manisa, Denizli, Muğla, Aydın, Uşak

   

  Kayseri Bölge Müdürlüğü

   

  :

   

  Kayseri, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat

   

  Kastamonu Bölge Müdürlüğü

   

  :

   

  Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Karabük

   

  Konya Bölge Müdürlüğü

   

  :

   

  Konya, Aksaray, Karaman

   

  Samsun Bölge Müdürlüğü

   

  :

   

  Samsun, Ordu, Amasya, Sinop

   

  Sivas Bölge Müdürlüğü

   

  :

   

  Sivas, Tokat

   

  Trabzon Bölge Müdürlüğü

   

  :

   

  Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Giresun

   

  Van Bölge Müdürlüğü

   

  :

   

  Van, Bitlis, Muş, Hakkâri

Yurt Dışı Hizmet Birimleri
 • Yurt Dışı Hizmet Birimleri

  FAALİYET KONULARI