İLLER BANKASI AŞ ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİS OLARAK KULLANILAN BİNALARDA, 10 (ON) ADET SİLAHLI, ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ (EN AZ BİR TANESİ BAYAN OLMAK ÜZERE) İLE 24 (YİRMİ DÖRT) AY SÜRESİNCE ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİ

İhale Yayını Başlangıç-Bitiş Tarihi: 27/04/2021 - 27/05/2021

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İller Bankası AŞ Adana Bölge Müdürlüğü hizmet binası ve sosyal tesis olarak kullanılan binalarda, 10 (On) Adet Silahlı, Özel Güvenlik Personeli (En Az Bir Tanesi Bayan Olmak Üzere) ile 24 (Yirmi Dört) Ay Süresince Özel Güvenlik Hizmet alımı işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2021/235695

1-İdarenin

a) Adı : İLLERBANKASI ANONİM ŞİRKETİ ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi : GÜZELYALI MAHALLESI DEVLET BAHÇELİ BULVARI NO:17 01170 ÇUKUROVA/ADANA

c) Telefon ve faks numarası :3222350691 - 3222350667

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası :

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı :İller Bankası AŞ Adana Bölge Müdürlüğü hizmet binası ve sosyal tesis olarak kullanılan binalarda, 10 (On) Adet Silahlı, Özel Güvenlik Personeli (En Az Bir Tanesi Bayan Olmak Üzere) ile 24 (Yirmi Dört) Ay Süresince Özel Güvenlik Hizmet alımı işi

b) Niteliği, türü ve miktarı :10 (On) Adet Silahlı, Özel Güvenlik Personeli

Ayrıntılı bilgiye EKAP?ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :İller Bankası A.Ş Adana Bölge Müdürlüğü Güzelyalı Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı NO:17 PK01170 - ÇUKUROVA / ADANA

ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 24(YirmiDört) aydır

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.05.2021 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :İller Bankası A.Ş. ADANA Bölge Müdürlüğü Güzelyalı Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı NO:17 PK01170 - ÇUKUROVA / ADANA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

"Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi" : İstekli 5188 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğine göre düzenlenmiş Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesine sahip olmalıdır. Bu belgelerin aslını veya noter tasdikli suretinin verilmesi zorunludur.

Ayrıca 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetine Dair Kanun kapsamında alınmış Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi ihaleye teklif veren şirketin ortakları ile bu şirketin teklif kapsamında sunduğu Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesinde isimleri yer alan ortakların aynı kişiler olması zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgelere ilişkin bilgiler

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50?den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %20?sinden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %12'sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu ihalede benzer iş olarak, kamu ya da özel sektörde 5188 sayılı Kanuna uygun yapılan tek sözleşmeye dayalı Silahlı Özel Güvenlik ve Koruma hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3?ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.