İLBANK A.AŞ.
Ana Sayfa

 İletişim Bilgileri    Site Haritası    English
KURUM BİLGİLERİ / İç Kontrol Dairesi Başkanlığı
İç Sistem Birimleri İç Kontrol Dairesi Başkanlığı
 

İÇ KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Faaliyet Konuları 

 • Banka faaliyetlerinin, yasal düzenlemelere, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen strateji ve politikalara uygun olarak; düzenli, verimli ve etkin bir biçimde, mevcut mevzuat ve kurallar çerçevesinde yürütülmesinin kontrolünü sağlamak,
 • İç kontrol faaliyetlerini, iç kontrol sistemine ilişkin yasal mevzuat kapsamında, hazırlayacağı kontrol programları ile kontrol noktaları çerçevesinde yürütmek,
 • Operasyonel birimlerce hazırlanacak iş tanımları ve iş akış şemaları esas alınarak kontrol faaliyetlerinin etkinliğini artıracak önerilerde bulunmak,
 • Banka faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla operasyonel birimlerden gelen önerileri de dikkate alarak Başkanlık faaliyetlerini planlamak,
 • İç kontrol faaliyetlerinin yerine getirilip getirilmediği, kurallara ve sınırlara uyulup uyulmadığı, hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı hususlarının belirlenen değişik yönetim kademelerinde ve ilgili kontrol basamak ve noktalarında kontrol edilerek, tespitlerin niteliği de dikkate alınmak suretiyle normal veya acil bir şekilde İç Kontrol Personelince İç Kontrol Dairesi Başkanlığına bildirilmesini sağlamak,
 • İç kontrole yönelik faaliyetlerin Bankanın operasyonel faaliyetlerini gerçekleştiren personel ile İç Kontrol Personeli arasında dağılımına ilişkin usul ve esasları, İç Kontrol Personeli sayısı ve hangi kontrol mekanizma ve yöntemlerinin kullanılacağını ilgili Üst Düzey Yönetim ile birlikte belirlemek,
 • İç Kontrol Dairesi Başkanlığına sunulan raporları ve raporlara dayanak teşkil eden belgeleri İç Kontrol Dairesi Başkanlığında muhafaza etmek, raporları operasyonel faaliyetleri yürüten banka personeli ve iç kontrol personeli tarafından yapılanlar olarak niteliklerine göre sınıflandırmak, ilgili Üst Düzey Yönetim ile değerlendirmek, iç kontrol sisteminin geliştirilmesi ya da iç kontrol faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli görülen tedbirleri almak, bu kapsamdaki uygulamalar hakkında en fazla üçer aylık dönemler itibariyle Denetim Komitesine bilgi vermek,
 • İç Kontrol Personelinin görev yaptığı yerde Bankanın faaliyetlerini yürüten diğer personelle eşgüdümü ve işbirliğini sağlamak,
 • İç Kontrol Sisteminin etkinliğine ilişkin Teftiş Kurulu Başkanlığınca tespit edilen hata, noksan, görüş ve önerileri değerlendirmek,
 • Operasyonel faaliyetleri yürüten Banka personelinin İç Kontrol Dairesi Başkanlığına raporlama yapabilmesine yönelik düzenlemeleri yapmak, iletişim kanallarını oluşturmak,
 • Birimin görev alanına giren konularla ilgili olarak Bankada kullanılan mevcut yazılımların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya yeni kullanılacak yazılımların hazırlanmasını, ilgili birimlerle iş birliği içinde sağlamak,
 • Bankada bilişim teknoloji ve araçlarının kullanımına yönelik olarak; iş ve işlem süreçlerinin ortak bilgisayar sistemlerinde gerçekleştirilmesini ve bu süreçte oluşacak verilerin veri tabanında tutulmasını, veri yedekleme sistemleri ile acil ve beklenmedik durum planlarının mevcudiyetini ve yeterliliğini, veri tabanındaki verilerden Bankanın genel faaliyet alanı ile ilgili izleme, kontrol, çapraz kontrolünü sağlamak amacıyla, ilgili birimlerle işbirliği çerçevesinde öneriler oluşturmak, bu doğrultuda bilişim teknolojisinin kullanımı ile ilgili yönergeler gibi yazılı kuralların hazırlanması çalışmalarını koordine etmek,
 • Uyum kontrolleri vasıtasıyla, Bankanın gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeyi planladığı tüm faaliyetlerin ve yeni işlemler ile ürünlerin Kanuna ve ilgili diğer mevzuata, Banka içi politika ve kurallar ile bankacılık teamüllerine uyumunun sağlanması, Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile Banka içi politika ve kurallardaki değişiklikler hakkında, Banka personelinin en kısa sürede bilgilendirilmesini sağlamak,
 • Yönetim Kurulunun iç kontrol faaliyetleri kapsamında uygun göreceği diğer görevleri yapmak.
İLBANK