İLBANK A.AŞ.
Ana Sayfa

 İletişim Bilgileri    Site Haritası    English
KURUM BİLGİLERİ / Üstyapı Uygulama Dairesi Başkanlığı
Hizmet Birimleri Üstyapı Uygulama Dairesi Başkanlığı
 

Üstyapı Uygulama Dairesi Başkanlığı Faaliyet Konuları

 • Bankanın, hizmet alıcıların, talep ve imkân durumuna göre kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olan üstyapı tesislerine ilişkin etütleri yapmak veya yaptırmak,

 • Bankanın, hizmet alıcıların, talep ve imkân durumuna göre kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olan hizmet binası, sosyal tesis, kültür merkezi, eğitim tesisleri, çok amaçlı salonlar, spor kompleksi, raylı ulaşım sistemi, metro vb., kentsel dönüşüm, ,yenilenebilir enerji kaynaklı ve enerji verimliliğine yönelik üstyapı uygulamaları ile iş merkezi, iş hanı, hal, açık ve kapalı pazar yerleri, otogar, turizm ve termal tesisleri, peyzaj düzenlemeleri, mezbaha, soğuk hava deposu, et kombinası, su şişeleme tesisi, park, bahçe ve benzeri her türlü üstyapı tesislerinin etüt ve fizibilitesi ile tatbikatını yapmak veya yaptırmak,

 • Bankanın, Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüğü hizmet birimlerinin kullandığı binalar ve tesisler ile talep durumuna göre hizmet alıcılarının kullandıkları hizmet binası, sosyal tesis, kültür merkezi, dini tesisler, eğitim tesisleri, çok amaçlı salonlar, spor kompleksi gibi her türlü üstyapı tesis ve binalarına yönelik kapsamlı tadilat projelerini yapmak veya yaptırmak,

 • Bankanın yatırım programında yer alan veya Bankaca kredilendirilen üst yapı tesislerinin uygulama safhalarındaki iş ve işlemleri takip etmek,

 • Sürdürülebilir çağdaş kentleşmenin yerleşik hale getirilebilmesi için yapı sistemleri teknolojileri ile yapılarda enerji tasarrufunu sağlayıcı ve maliyet düşürücü tedbirler üzerinde araştırmalar yaparak afetlere karşı dayanıklı ve kaliteli yapıların uygulamaya konulmasını sağlamak,

 • Genel Müdürlükçe görev verilmesi halinde Başkanlığın hizmet konuları ile ilgili fiyat analizlerini ve birim fiyat cetvellerini hazırlamak, incelemek ve onaya sunmak,

 • İşlerin yürütülmesinde Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri ile Belediyeler ve diğer kurumlar arasında işbirliği,koordinasyon ve uygulama birlikteliğini sağlamak,

 • Tesislerin yapım, bakım ve işletmesi ile ilgili talep ve koşullara göre mahalli idareler, meslek odaları, belediye birlikleri ve diğer birimlere teknik danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek,

 • Hizmet alıcıların ihtiyaç duydukları ve Bankaca verilen krediler ile tedarik edilen her türlü malzeme, araç ve gereçlerin muayene, test ve kontrolleri ile muhasebe işlemlerini yaparak ödemelerini gerçekleştirmek,

 • Bedeli Bankamızın yıllık kârından karşılanarak ödenmek üzere, Belediyelerin acil içmesuyu tesisleri için talep edilen malzemeleri temin etmek, muayene ve kontrollerini yaparak ilgili Belediyelerine teslim edilmelerini sağlamak ve ödeme işlemlerini yapmak,

 • İçmesuyu, kanalizasyon ve jeotermal tesislerinde kullanılan borularla ilgili teknolojik gelişmeleri takip ederek Bilgi Bankası oluşturmak, gerektiğinde Bankanın ilgili birimlerini ve hizmet alıcıları bilgilendirmek,

 • Mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelen kayıp ve kaçakların tespiti, eski şebekelerin kılavuz boru sistemleri ile yenilenmesi gibi konularda hizmet alıcılara teknik destek sağlamak,

 • Genel Müdürlük ve yurt içi hizmet birimlerince talep edilen teknik malzemelerin tedarik edilmesi, kontrolü, muayenesi ile muhasebe ve ödeme işlemlerini yapmak,

 • Bankaca hizmet alıcılara verilen krediler ile tedarik edilen araç-gereç ve malzemelerin istatistikî bilgilerini tutmak, ilgili birimlere ve Bölge Müdürlüklerine bildirmek,

 • Bankaya ait olup, ekonomik ömrünü doldurmuş ve kullanım dışı bırakılan araç ve malzemelerden Genel Müdürlükçe uygun görülenlerin satışını yapmak,

 • Yukarıdaki görev tanımları ile ilgili hususlarda, Genel Müdürlükçe görev verilmesi halinde, teknik ve idari şartnameleri ile diğer ihale dokümanlarını hazırlamak, ihalelerini yapmak veya danışmanlık hizmeti vermek, onaylama işlemini müteakip sözleşme imzalamak,

 • İlgili mevzuat ve çalışma usul ve esasları doğrultusunda Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.

İLBANK