İLBANK A.AŞ.
Ana Sayfa

 İletişim Bilgileri    Site Haritası    English
KURUM BİLGİLERİ / Altyapı Uygulama Dairesi Başkanlığı
Hizmet Birimleri Altyapı Uygulama Dairesi Başkanlığı
 

ALTYAPI UYGULAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Faaliyet Konuları

a) Hizmet alıcılarının ve imkana göre Kamu Kurum ve Kuruluşlarının içmesuyu; temin, depolama, dağıtım, içmesuyu arıtma, HES ve diğer enerji tesisleri, baraj, gölet, sulama, regülatör, jeotermal ısıtma tesisleri ve dağıtımı, raylı sistem, metro, köprü, kavşak, altgeçit, yol ve yol üst kaplamaları, atıksu toplama ve deşarj,  atıksu arıtma, deniz deşarjı, yağmur suyu toplama ve deşarjı, taşkın koruma ve dere ıslahı, katı atık; toplama, bertaraf, değerlendirme ve rehabilitasyon, yenilenebilir enerji ve benzeri çevre koruma ve altyapı  tesislerini yapmak veya yaptırmak, yapımı sürdürülen tesislere ait proje tadilatları ile onaylama işlemlerini yürütmek,

b) Banka ve Hizmet alıcılarının veya kredi kullanıcıları ile müştereken yürütülen işlerde beton ve betonarme boruların ve bunlarla ilgili contaların fabrika ve imalat kalite kontrolünü yapmak, yaptırmak. Ayrıca, talep edilmesi halinde, kanalizasyon şebekelerinde kullanılan beton ve betonarme borular ile parsel ve muayene bacası elemanları üreten piyasadaki işletmelerin ilgili standartlar hükmünde imalat kalite kontrolünü yapmak ve üretimin Bankamız mevzuatına uygunluğunu belgelemek,

c) Zemin problemleri vb. nedenlerle uygulanacak yapım teknikleri, alınacak tedbirler ve işin yürütülmesinde meydana gelen problemlerin çözümünde gerekli incelemeleri yaparak kararlar almak,

ç) Hizmet alıcılar ile Kamu Kurum ve Kuruluşları ve özel statüdeki diğer kurumların talebi halinde, teknik şartnameler hazırlamak ve danışmanlık hizmeti vermek,

d) Genel Müdürlükçe görev verilmesi halinde hizmet alıcıları için faaliyet konusu iş ile ilgili olarak alınacak her türlü malzemenin uygun kalite ve fiyatlarla temini için araştırma yapmak, bunlarla ilgili teknik şartnameleri hazırlamak, bunlardan Bankaca temin edilmesi gerekenleri tespit etmek ve ilgili birime bildirmek, Başkanlığın hizmet konuları ile ilgili fiyat analizlerini ve birim fiyat cetvellerini hazırlamak tetkik etmek, incelemek ve onaya sunmak,

e) Tesis inşaatlarının yer teslimini, geçici ve kesin kabullerini yapmak,

f) Yapılan yatırımlar ile ilgili sektör bazında ilgili birimlere istatistikî bilgi vermek,

g) İşlerin yürütülmesinde, Yurtiçi hizmet birimleri ile Hizmet alıcıları veya kredi kullanıcısı arasında koordinasyonu ve problemlerin çözümünü sağlamak, uygulamada Yurtiçi hizmet birimleri arasında birlikteliğin temini bakımından gerekli izlemeyi yapmak, genelgeler hazırlamak,

ğ) Tesisler ile ilgili yönetmelik ve standart hazırlanması çalışmalarında diğer ilgili kurumlarla koordineli olarak çalışmak ve görüşmelerde ve kararlarda yer almak. Uygulama ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla olan toplantı ve çalışmalara katılmak,

h) Tesislerin yapım, bakım ve işletmesi ile ilgili talep ve koşullara göre hizmet alıcılar, meslek odaları ve belediye birlikleri ile diğer ilgili birimlere teknik danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek,

ı) İlgili mevzuat ve çalışma usul ve esasları doğrultusunda Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.

İLBANK