İLBANK A.AŞ.
Ana Sayfa

 İletişim Bilgileri    Site Haritası    English
KURUM BİLGİLERİ / Proje Dairesi Başkanlığı
Hizmet Birimleri Proje Dairesi Başkanlığı
 

PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Faaliyet Konuları

  • Hizmet alıcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda içmesuyu temin, depolama, dağıtım ve arıtma, atıksu şebeke ve arıtma, yağmursuyu şebeke, deniz deşarjı, katı atık ve jeotermal enerji ile her türlü üst yapı tesislerinin projelerini hazırlamak veya hazırlattırmak. Bu hizmetlerin yürütülmesi için hidrolojik, hidrojeolojik, jeofizik, jeoteknik, jeolojik etüt ve fizibilite çalışmalarının yanı sıra batimetrik ve oşinografik araştırmalar ile zemin suyunun betona etki analizlerini ve projeleri yapmak veya yaptırmak. Gerektiğinde bu işlere yönelik teknik ve idari şartnameler ile ihale dokümanlarını hazırlamak,
  • Bankaca, hizmet alıcılarca veya diğer kamu kuruluşlarınca yapılan veya yaptırılan projelerin teknik incelemesi ve onaylama işlemlerini yürütmek,
  • Yapıma yönelik ihale öncesi çalışmalar sürecinde Bankaca onaylanmış projelerde gerekebilecek ilave ve revizyon projeleri hazırlatmak ve hazırlamak,
  • Gerekmesi halinde tesislerin yapım veya işletme aşamasında projeden kaynaklanan sorunların giderilmesine yönelik çalışmalara katılmak,
  • Belediyelerin kredi talepleriyle ilgili olarak teknik değerlendirme raporları hazırlamak,
  • Alt ve üstyapı konularında Ar-Ge çalışmaları yapmak, bu konuda üniversiteler ve ilgili kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak,
  • Dış finansmanla yürütülen projelerin teknik kontrollüğünü yapmak, görüş bildirmek veya onaylamak,
  • İlgili mevzuat ve çalışma usul ve esasları doğrultusunda Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.
İLBANK