İLBANK A.AŞ.
Ana Sayfa

 İletişim Bilgileri    Site Haritası    English
KURUM BİLGİLERİ / Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Hizmet Birimleri Muhasebe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
 

MUHASEBE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYET KONULARI

  • Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan Bankalarca kullanılan (T.H.P.) Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi esasları doğrultusunda Bankanın muhasebe kayıtlarını tutmak, yasal defterlere ait iş ve işlemlerini yapmak,

  • Banka bütçesini hazırlamak, bütçe uygulaması, ödenek tahsisi, aşım ve aktarmalar ile ilgili işlemlerini yürütmek, Banka ortaklarının sermaye paylarının kayıtlarını tutmak,

  • Bankanın mükellef ve sorumlu sıfatıyla ödemesi gereken tüm vergilerin ve aidatların ilgili kurum ve kuruluşlara ödemesini yapmak,

  • Banka cari ödemeleri ile Bankanın kendi adına yürütülen yapım işleri, mal ve hizmet alımlarına ait hakediş ödemelerini yapmak,

  • Genel kurul iş ve işlemlerini yürütmek, harcırah, demirbaş kayıt ve sayım, sigortalama, hibe ve terkin iş ve işlemlerini yapmak,

  • Bankacılık Kanununa göre finansal ve bilgi sistemleri denetimini yapacak denetim kuruluşunun belirlenmesi ile denetim sürecine ilişkin işlemlerini yürütmek,

  • Bankanın ara dönem faaliyet raporu ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, raporlamak, yayımlamak ve ilgili kurum ve kuruluşlara göndermek,

  • İlgili mevzuat ve çalışma usul ve esasları doğrultusunda Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.

 

İLBANK