İLBANK A.AŞ.
Ana Sayfa

 İletişim Bilgileri    Site Haritası    English
DUYURU VE İHALELER / İLLER BANKASI A.Ş. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG) HİZMETİNİN ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİNDEN (OSGB) HİZMET ALIMI
YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLLER BANKASI A.Ş. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG) HİZMETİNİN ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİNDEN (OSGB) HİZMET ALIMI
 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALINACAKTIR

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İLLER BANKASI AŞ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETİNİN OSGB’DEN ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/145317

1-İdarenin

a) Adresi

:

Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 12 06510 Çukurambar ÇANKAYA/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3125087702 - 3125087799

c) Elektronik Posta Adresi

:

yatirimkoordinasyon@ilbank.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İLLER BANKASI A.Ş. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETİNİN OSGB’DEN ALIMI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

İlbank A.Ş. Genel Müdürlük (Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. No:12 Çukurambar Çankaya/ANKARA) -İlbank A.Ş. Genel Müdürlük Dışkapı Ek Hizmet Binası (Ziraat Mah. 657. Sok. No: 14 Altındağ/ANKARA) -Kızılay Binası (Ziya Gökalp Caddesi No:19 Kızılay-Çankaya/ANKARA) -Macunköy Sosyal Tesislerinde; (Çamlıca Mah. Anadolu Bulvarı Halk Ekmek Fab. Karşısı Macunköy/ANKARA Lokal, Misafirhane), Ankara Bölge Müdürlüğü, Atölye, Isıtma Merkezi, Yemekhane, Kreş, Arşiv binaları dahil. (İşyeri hizmet binalarının taşınması veya binalarda değişiklik yapılması durumunda yüklenici, mevzuat gereği yükümlüklerini tekrarlamak ve yenilemekle yükümlüdür ve bunun için yükleniciye ayrıca herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.)

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.07.2020, işin bitiş tarihi 30.06.2022


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İLLER BANKASI A.Ş. YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI KIZILIRMAK MAHALLESİ UFUK ÜNİVERSİTESİ CADDESİ NO:12 06510 ÇUKURAMBAR / ÇANKAYA / ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

10.04.2020 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

h) 1) Teknik Şartnamede istenen belgeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ‘’İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği" Ek’inde yer alan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Yetki Belgesi,

2) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 29.04.2016 tarih ve 54567092-0100602-E1919 sayılı (2016/7) Gezici İSG Araçları Genelgesinde belirtilen hükümlere uygun gerekli izin ve belgeler. (Gezici Röntgen İSG Araç İzin Belgesi, Gezici Odyoloji-Laboratuvar İSG Araç İzin Belgesi vb.)

3) “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa dayanılarak yürütülen iş ve işlemler hakkında elektronik ortamda bilgi ve belgelerin toplanması ve bakanlığa iletilmesi amacıyla; entegratör bir firma tarafından üretilmiş yazılım uygulamasını kullanacak ve entegratör firma sözleşmesi ihale de sunulacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

 OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi): Kamu ve Özel sektör işyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini vermiş olmak. 


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İLLER BANKASI A.Ş., DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI, GELEN EVRAK KISMI, KIZILIRMAK MAHALLESİ UFUK ÜNİVERSİTESİ CADDESİ NO:12 06510 ÇUKURAMBAR / ÇANKAYA / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 

İLBANK