İLBANK A.AŞ.
Ana Sayfa

 İletişim Bilgileri    Site Haritası    English
KURUM BİLGİLERİ / Yurt İçi Hizmet Birimleri
Genel Müdürlük Birimleri Yurt İçi Hizmet Birimleri
 

YURT İÇİ HİZMET BİRİMLERİ (Bölge Müdürlükleri)

 • a) Hizmet alıcılar adına yaptırılacak olan ve Genel Müdürlük Birimleri tarafından ihale edilmiş bulunan; harita, imar planı, içmesuyu ve kanalizasyon şebeke, arıtma tesisleri, yapı işleri, bunlarla ilgili tesisat, merkezi ısıtma, jeotermal enerji, şehir içi ulaştırma, katı atık tesisleri ile her türlü etüt, proje işlerinin Banka Yapı Denetim Hizmetleri Yönetmeliği esaslarına göre kontrolünü yapmak,
 • b) Yukarıda belirtilen işlerden Genel Müdürlükçe yapım yetkisi Bölge Müdürlüğüne verilmiş olanların, ihale suretiyle yaptırılmasını, bunların mahallerinde kontrol, denetim ve yürütülmesini sağlamak,
 • c) Etüt, proje, yer teslimi, geçici ve kesin kabul heyetlerine katılmak veya verilen yetkilere göre bizzat yapmak, Genel Müdürlükçe gerek görülmesi halinde başka Bölge Müdürlüklerindeki tesislerin yer teslimi, inceleme ve kabullerine katılmak,
 • ç) İstemleri halinde, hizmet alıcılara teknik hizmet desteği vermek, tesislerin yapım, montaj, işletme, bakım, onarım işlerinde ve harita alımı ile imar uygulamalarında ve diğer kamu hizmeti konularında yardımda bulunmak,
 • d) Hizmet alıcıların kredi taleplerine yönelik ön çalışmaları yapmak, teknik değerlendirme raporları ve eklerinin ilgili Daire Başkanlığına sunulmasını sağlamak,
 • e) Banka hizmetlerinin yapılması ile plan ve programların hazırlanmasında yararlanılmak üzere hizmet alıcılara ait çeşitli mahalli bilgileri toplamak, tasnif etmek ve gerekli istatistikleri çıkarmak,
 • f) Bölge Müdürlüğü dâhilinde görevli veya davetli oldukları toplantılara ve gezilere katılmak ve bu programların uygulanması ve izlenmesinde Genel Müdürlük ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 • g) Bölgedeki denetim ve kontrollük hizmetleri için iş, personel ve taşıt durumları göz önünde bulundurularak haftalık ve aylık çalışma programlarını yapmak,
 • ğ) Bölgenin istatistik, araştırma, personel, muhasebe, idari işler, koruyucu güvenlik ve sivil savunma hizmetlerini mevzuat çerçevesinde yürütmek,
 • h) Bölge Müdürlüğü hizmet binaları ile konut ve konukevlerini ve varsa eğitim ve dinlenme tesislerini, Genel Müdürlükçe verilecek yetkiye istinaden eğitim ve dinlenme amacıyla kullanıma hazır bulundurmak ve bu tesislerin her türlü idari, bakım ve onarımlarını sağlamak,
 • ı) İlgili mevzuat ve çalışma usul ve esasları doğrultusunda Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.
İLBANK