İLBANK A.AŞ.
Ana Sayfa

 İletişim Bilgileri    Site Haritası    English
KURUM BİLGİLERİ / Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığı
Hizmet Birimleri Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığı
 

MEKANSAL PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ

 • Yerel yönetimler ile talepleri halinde kamu kurum ve kuruluşlarının aşağıda detayları verilen Hâlihazır Harita, İmar Planı, Jeolojik - Jeoteknik - Jeotermal Etüt, Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Kamulaştırma ve İmar Uygulama Çalışmalarıyla ilgili işler için gerekli etüt, proje, tahdit, danışmanlık, denetim ve keşif işlerini yapmak veya yaptırmak,

 • Bankamızca üretilen veya bilgi amaçlı Başkanlığımıza gönderilen hâlihazır harita, imar planı ve jeolojik-jeoteknik etütle ilgili orijinalleri ve gerekli dokümanları muhafaza etmek, talep edilmesi halinde, kamu kurum ve kuruluşları ile Bankanın ilgili birimleri ve belediyelere kopyalarını vermek,

Halihazır Harita Çalışmaları

 • Yersel, Fotogrametrik ve Lidar yöntemi ile üretilen sayısal halihazır haritaların kontrollüğünü ve kesin kabullerini yapmak,

Planlama Çalışmaları

 • 3194 sayılı İmar Kanununun, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği uyarınca, her tür ve ölçekte Mekansal Planları; kademeli birliktelik ilkesine göre yürürlükteki üst ölçekli / kademe plana uygun olarak yapmak / yaptırmak / denetlemek / danışmanlık hizmeti vermek,

 • Koruma amaçlı imar planları, sektörel (ulaşım, turizm vb.) planlar, kırsal alan planları, peyzaj projeleri vb. işleri yapmak / yaptırmak / denetlemek / danışmanlık hizmeti vermek,

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Çalışmaları

 • Stratejik Plan doğrultusunda sürdürülebilir kalkınma ve kentleşmenin desteklenmesi için Bankamız ve yerel yönetimlerin kaynaklarını etkin ve verimli şekilde kullanarak doğru, hızlı ve ekonomik hizmet üretmeleri için CBS projelerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,

 • İL-CAS çalışmaları ile İller Bankasının kendi ürettiği tüm mekansal verinin, uluslararası standart üretim ve sunum yapısına sahip olmasını sağlamak ve sayısal arşivimizi sürekli güncel ve paylaşıma hazır tutmak.

 • Yerel yönetimlerin Akıllı Şehirler kapsamındaki tüm Bilgi Sistemleri projelerinin; önçalışma, teknik şartname, ihale, danışmanlık, finansman ve yapımına destek olmak,

Jeolojik – Jeoteknik Etüt Çalışmaları

 • Afete duyarlı her tür ve ölçekte imar planlarının yapılması için yasal bir zorunluluk olan jeolojik ve jeoteknik etütler, imar planına esas mikrobölgeleme etütleri yapmak,

 • Kentsel dönüşüm kapsamındaki her türlü riskli alan ve riskli yapı yerlerinde imar planına esas jeolojik - jeoteknik etütler ile zemin ve temel etüt çalışmaları yapmak,

 • Jeotermal Enerji (sıcak su–buhar–gaz) temini ve entegre sistemleri ile Su ve yer kaynaklı ısı transferi (ısı pompaları) ile ilgili proje çalışmaları yapmak / yaptırmak / denetlemek / danışmanlık hizmeti vermek,

Kamulaştırma ve İmar Uygulama Çalışmaları

 • Kadastral mülkiyetlerin imar planına uygun hale getirildiği imar uygulamaları yapmak,
 • Belediyeler ve il özel idarelerinin sundukları hizmetler için gerekli olan her türlü kamulaştırma işlemleri için kredi tahsisi yapmak.
İLBANK