İLBANK A.AŞ.
Ana Sayfa

 İletişim Bilgileri    Site Haritası    English
DUYURU VE İHALELER / GELENDOST(ISPARTA) İÇME SUYU İNŞAATI
YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI GELENDOST(ISPARTA) İÇME SUYU İNŞAATI
 

GELENDOST (ISPARTA) İÇMESUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GELENDOST (ISPARTA) İÇMESUYU İNŞAATI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2019/440227

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 12 06510 Çukurambar ÇANKAYA/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3125087702 - 3125087799

c) Elektronik Posta Adresi

:

yatirimkoordinasyon@ilbank.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Ø75-315 mm PE100 PN10-16 ile L=48465 m şebeke, terfi ve tahliye hattı döşenmesi, 1 ad. 800 m³ B.A.G servis deposu yapılması, 3 adet derin kuyu terfi merkezi onarımı, abone bağlantıları, sanat yapıları ile elektrik ve mekanik işlerinin yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Gelendost (ISPARTA)

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 450 (dört yüz elli) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 12 -2. Kat Toplantı Salonu 06510 Çukurambar Çankaya / ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

17.10.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

a) Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A/III veya A/IV grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

A/III grubu işler:
1) Petrol ve gaz boru hatları ve şebekeleri,
2) Su isale hatları,
A/IV grubu işler:
1) Kanalizasyon şebekeleri,
2) Yağmur suyu şebekeleri,
3) İçme ve kullanma suyu şebekeleri,
4) Mikrotünel işleri,

b) İhale konusu iş ve/veya işlere ilişkin iş deneyim belgeleri sunulabileceği gibi ihale konusu işi de içeren iş deneyim belgeleri de sunulabilecektir.
c) Birden fazla gruptan işleri içeren iş deneyim belgelerinde, ihale konusu işe benzer nitelikteki işler değerlendirmeye alınır.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümü "İnşaat Mühendisliği" dir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1. Teklif fiyatı puanlaması (TP:60 PUAN)

Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Kurum tarafından belirlenen yöntemle sınır değer hesaplanacak olup, sınır değer hesabına dahil edilen istekliler arasında sınır değerin üstündeki ilk teklif fiyat sahibi istekli 60 puan alacaktır. Sınır değerin üstündeki isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFsd x 60) / TF formülü ile, sınır değerin altındaki isteklilere ait teklif puanları; TP = (TF x 60) / TFsd formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;

TP: Teklif puanı,

TFsd: Sınır değer hesabına dahil edilen istekliler arasında sınır değerin üstündeki ilk teklif fiyatı sahibi istekli,

TF: İsteklinin teklif fiyatı, 

 ifade eder.

A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (KP:40 PUAN)

A.2.1 İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı (İKNP) (37 Puan):

İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik puanlaması 37 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik puanlaması konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

A.2.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 37 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlaması aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  Her bir iş kalemi için verilen teklifin, toplam teklif bedeline oranı; o iş kalemi için verilen “Aralık” daki alt ve üst limitlere eşit veya alt ve üst limitler arasına girdiği zaman tabloda verilen puan alınacaktır. 

SIRA
NO

İŞ  KALEMİ/  
   İŞ  GRUBU NO

MİNİMUM
TEKLİF ORANI

MAKSİMUM
TEKLİF ORANI

PUAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

GELENDOST-İNŞ-1

GELENDOST-İNŞ-2

GELENDOST-İNŞ-3

GELENDOST-İNŞ-4

GELENDOST-İNŞ-5

GELENDOST-İNŞ-6

GELENDOST-İNŞ-7

GELENDOST-İNŞ-8

GELENDOST-İNŞ-9

GELENDOST-İNŞ-10

GELENDOST-İNŞ-11

GELENDOST-İNŞ-12

GELENDOST-İNŞ-13

GELENDOST-İNŞ-14

GELENDOST-İNŞ-15

GELENDOST-İNŞ-16

GELENDOST-İNŞ-17

GELENDOST-İNŞ-18

GELENDOST-İNŞ-19

GELENDOST-İNŞ-20

GELENDOST-İNŞ-21

GELENDOST-İNŞ-22

GELENDOST-İNŞ-23

GELENDOST-İNŞ-24

GELENDOST-İNŞ-25

GELENDOST-İNŞ-26

GELENDOST-İNŞ-27

GELENDOST-İNŞ-28

GELENDOST-İNŞ-29

GELENDOST-İNŞ-30

GELENDOST-İNŞ-31

GELENDOST-İNŞ-32

GELENDOST-İNŞ-33

GELENDOST-İNŞ-34

GELENDOST-İNŞ-35

GELENDOST-İNŞ-36

  GELENDOST.MEK.01

GELENDOST.MEK.02

GELENDOST.MEK.03

GELENDOST.MEK.04

GELENDOST.MEK.05

GELENDOST.MEK.06

GELENDOST.MEK.07

GELENDOST.MEK.08

GELENDOST.MEK.09

GELENDOST.MEK.10

GELENDOST.MEK.11

GELENDOST.MEK.12

GELENDOST.MEK.13

GELENDOST.ELK.01

GELENDOST.ELK.02

GELENDOST.ELK.03

GELENDOST.ELK.04

GELENDOST.ELK.05

GELENDOST.ELK.06

GELENDOST.ELK.07

GELENDOST.ELK.08

GELENDOST.ELK.09

GELENDOST.ELK.10

0,003726

0,035702

0,048404

0,051018

0,004332

0,004763

0,042439

0,001496

0,019863

0,011696

0,013661

0,007178

0,000563

0,172395

0,005600

0,060378

0,016828

0,002346

0,000658

0,000167

0,000126

0,000208

0,000381

0,001440

0,000036

0,001396

0,001297

0,001369

0,000536

0,001573

0,000666

0,001025

0,078757

0,017982

0,006825

0,003828

0,008729

0,000684

0,002115

0,000914

0,000799

0,002380

0,000445

0,000246

0,000137

0,003949

0,004155

0,004018

0,001534

0,014918

0,004229

0,003612

0,004412

0,003727

0,003626

0,002701

0,002978

0,003626

0,005407

0,006388

0,061203

0,082978

0,087459

0,007427

0,008165

0,072752

0,002565

0,034051

0,020051

0,023419

0,012305

0,000965

0,295534

0,009600

0,103505

0,028847

0,004021

0,001128

0,000287

0,000217

0,000357

0,000652

0,002468

0,000062

0,002393

0,002224

0,002347

0,000919

0,002697

0,001142

0,001758

0,135012

0,030826

0,011699

0,006563

0,014964

0,001172

0,003625

0,001567

0,001370

0,004080

0,000762

0,000422

0,000234

0,006771

0,007123

0,006888

0,002629

0,025574

0,007250

0,006191

0,007563

0,006390

0,006217

0,004630

0,005105

0,006216

0,009270

0,3

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

2,0

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

1,0

0,8

0,8

0,8

0,8

0,5

0,5

0,5

0,5

0,8

0,8

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

1,0

1,0

0,4

0,4

1,0

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

1,0

1,0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,8

İKNP Puanlama hesabında alt ve üst oranlar, virgülden sonra 6 (altı) hane dikkate alınacaktır. 6. haneden sonraki rakamlarda hiçbir şekilde üste yuvarlama yapılmayacak olup, aşağıdaki örneklerde gösterildiği şekilde;

Örnek; 0,1256321 sayısı 0,125632 olarak,

           0,1256329  sayısı 0,125632 olarak,

           0,1256325 sayısı 0,125632 olarak,

           0,0000005  sayısı 0,000000 olarak uygulama yapılacaktır.

 

A.2.3. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri için puan alamayacaklardır.

A.2.4. İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.

A.3. Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) (3 Puan):

İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında Kamu veya Özel Sektöre karşı yapmış olduğu işlerden almış olduğu ve ihale ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan veya halen yapımı devam eden (İş durum belgesi düzenlenmiş işler), yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliği esaslarına göre, teklif bedelinin %25’inden az olmamak üzere tek sözleşmeyle yerine getirilmiş A/III grubu yapım işlerinden içmesuyu isale hatları ve/veya A/IV grubu yapım işlerinden içme ve kullanma suyu şebeke inşaatı işlerine ait, noter onaylı veya aslı idarece görülmüş; iş deneyim belgesi (EKAP’a kayıtlı olanlar için onay şartı yoktur), hakediş ve metraj cetvelleri vb. bilgi ve belgelerin sunulması şartıyla*,

Sunmuş olduğu belge içmesuyu isale hatları ve/veya  içmesuyu şebeke inşaatı ise   Puan                                  

0 ise                                                                                                                               0

1 ve daha fazlası ise                                                                                                        3

puan alacaklardır.

* Yeterlilik için sunulan iş deneyim belgesi A/III grubu yapım işlerinden içmesuyu isale hatları ve/veya A/IV grubu yapım işlerinden içme ve kullanma suyu şebeke inşaatı işlerine ait ise Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) 3 Puan olarak dikkate alınacaktır.

Ancak yeterlilik için sunulan iş deneyim belgesi, A/III grubu yapım işlerinden içmesuyu isale hatları ve/veya A/IV grubu yapım işlerinden içme ve kullanma suyu şebeke inşaatı işi yanında diğer iş gruplarındaki işleri de içeriyorsa A/III grubu yapım işlerinden içmesuyu isale hatları ve/veya A/IV grubu yapım işlerinden içme ve kullanma suyu şebeke inşaatı işlerine ait kısmının teklif bedelinin %25’inden az olmamak şartını sağlaması halinde Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) verilecektir.

Ortak girişimlerde ise herhangi bir ortağın yukarıda verilen şartı taşıması halinde teknik değer nitelik puanı verilecektir.

*İsteklinin teknik değer nitelik puanı için vereceği iş deneyim belgesi Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği esaslarına göre güncellenerek değerlendirmeye alınacaktır.

Kalite ve teknik değer nitelik  puanı (KP), İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı (İKNP), Teknik Değer Nitelik Puanı(TDNP) nın toplamıdır.

KP= İKNP+ TDNP

A.5 Değerlendirme puanı (DP):

Değerlendirme puanı, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.

DP = TP + KP

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.

C. Puanlama sonucunda eşit puanlı tekliflerden, fiyatı daha düşük olan istekli, ekonomik açıdan avantajlı teklif sayılacaktır.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No: 12 Giriş Kat Evrak Servisi 06510 Çukurambar Çankaya / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Not: 28 Mart 2013 tarih ve 28601 sayılı Resmi Gazete yayımlandığı üzere; İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünce ihale edilecek; kanalizasyon, içmesuyu, içmesuyu arıtma tesisi, atıksu arıtma tesisi, deniz deşarjı, katı atık tesisi yapım işleri ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.

 

İLBANK