İLBANK A.AŞ.
Ana Sayfa

 İletişim Bilgileri    Site Haritası    English
DUYURU VE İHALELER / 2 YIL (24 AY) SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA
ELAZIĞ BÖLGE 2 YIL (24 AY) SÜRELİ ARAÇ KİRALAMA
 

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ELAZIĞ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2 yıl (24 ay) süreli araç kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2019/350269

1-İdarenin

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. 160. SOKAK NO:48 23200 ELAZIĞ MERKEZ/ELAZIĞ
b) Telefon ve faks numarası : 4242188871 - 4242181793
c) Elektronik Posta Adresi : ilbank.elazig@ilbank.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı :
İller Bankası A.Ş. Elazığ Bölge Müdürlüğüne 2 yıl (24 ay) Süreyle Yakıtı İdarece Karşılanacak 7 adet araç ( 4 adet sürücülü binek, 2 adet sürücüsüz binek, 1 adet sürücülü 4x4 çift kabin pikap) Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : İller Bankası A.Ş. Elazığ Bölge Müdürlüğü ve bağlı bulunan Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl illeri ile T.C. hudutları dahilinde
c) Süresi : İşe başlama tarihi 27.09.2019, işin bitiş tarihi 26.09.2021


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : : İller Bankası A.Ş. Elazığ Bölge Müdürlüğü - Cumhuriyet Mah. 160. Sok. No:48 ELAZIĞ
b) Tarihi ve saati : 23.08.2019 - 09:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

-İstekli, Karayolları Taşıma Kanunu ve Yönetmeliğinin faaliyet çalışma esasları gereği A1 ve K1  yetki belgesine sahip olacak ve teklif dosyası içinde sunacaktır. (Sözleşme imzalanan yükleniciye ait yetki belgeleri işin devamı sırasında sonra erirse yüklenici tarafından belge yenilenerek İdareye ibraz edilecektir.)

-Yükleniciye ait olmayan araçlar için kira sözleşmesi ihale sonrası ihaleyi alan yükleniciden noter tasdikli olarak istenecektir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

İstekliler teklif mektubu ekinde ; araçların marka, tipi, model yılı ve kasko değerinin gösterileceği ihale dokümanı kapsamında verilen EK 1 cetveli doldurarak idareye sunacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu ve/veya özel sektörde yapılmış Personel taşıma ve/veya Araç kiralama ile ilgili işler "Benzer İş" olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İller Bankası A.Ş. Elazığ Bölge Müdürlüğü Evrak Kayıt Servisi - Cumhuriyet Mah. 160. Sok. No:48 ELAZIĞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İLBANK