İLBANK A.AŞ.
Ana Sayfa

 İletişim Bilgileri    Site Haritası    English
KURUM BİLGİLERİ / Banka Ana Sözleşmesi
Kurum Mevzuatı Banka Ana Sözleşmesi
 

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş
 
Madde 1- 26.01.2011 tarih ve 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun ve iş bu Ana Sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere, ortakları İl Özel İdareleri ve belediyeler olan tüzel kişiliğe sahip anonim şirket statüsünde bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmuştur. Bankanın ilgili olduğu Bakanlık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’dır.
 
Tanımlar
 
Madde 2- Bu Ana Sözleşmede geçen;
a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
b) Bakan: Çevre ve Şehircilik Bakanını,
c) Banka: İller Bankası Anonim Şirketini,
İfade eder.
 
Ünvan
 
Madde 3- Banka'nın ünvanı "İller Bankası Anonim Şirketi"dir. Kısa adı “İlbank” tır.
 
Merkez ve Teşkilat Yapısı
 
Madde 4- Banka'nın merkezi Ankara'dadır. Adresi, "Atatürk Bulvarı No:21 Opera-Altındağ/ANKARA" dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile ilgili diğer kurumlara bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat Banka'ya yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş olmak Banka için fesih sebebi sayılır. Banka, Yönetim Kurulu kararı ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli izinleri alarak yurtiçinde ve yurtdışında şubeler, bölgeler, irtibat büroları ve temsilcilikler açabilir. Banka Teşkilatı, Genel Müdürlük, yurtiçi ve yurtdışı hizmet birimlerinden oluşur.
 
Süre
 
Madde 5- Banka, süresiz olarak kurulmuş olup, 6107 sayılı Kanun'da düzenlenen hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tabidir.
 
Amaç ve Faaliyet Konuları
 
Madde 6- Banka'nın amacı, İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile münhasıran bunların üye oldukları mahalli idare birliklerinin finansman ihtiyacını karşılamak, bu idarelerin sınırları içinde yaşayan halkın mahalli müşterek hizmetlerine ilişkin projeler geliştirmek, bu idarelere danışmanlık hizmeti vermek ve teknik mahiyetteki kentsel projeler ile alt ve üstyapı işlerinin yapılmasına yardımcı olmak ve her türlü kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerini yerine getirmektir.
Banka bu amaçları gerçekleştirmek üzere;
a) Türk Lirası ve döviz olarak Yönetim Kurulunca belirlenen vadelerde her türlü nakdi ve gayri nakdi kredi açabilir. Her türlü menkul kıymetleri satın alabilir, satabilir, tahvil ve borçlanma garantisi verebilir.
b) Faaliyetleri konusunda araştırma, proje geliştirme ve danışmanlık hizmeti yapabilir veya yaptırabilir, teknik yardım verebilir. Finansman ilişkilerinde bulunduğu yerel yönetimlerin verimli çalışmalarını sağlayıcı teşvik tedbirleri alabilir.
c) Bankanın öncülüğünde şirket kurabilir ve devredebilir.
ç) Sigorta acenteliği yapabilir.
d) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli izinleri almak kaydıyla yurtiçinde ve yurtdışında şubeler, bölgeler, irtibat büroları ve temsilcilikler açabilir.
e) Yurtiçi ve yurtdışı finansman kurumlarıyla işbirliği yapabilir, bunların katıldığı ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olabilir.
f) Yurtiçi ve yurtdışı finansman kuruluşları ile para ve sermaye piyasalarından ve her türlü fonlardan kaynak sağlayabilir.
g) Amacının gerçekleşmesine yardımcı olacak her türlü kalkınma ve yatırım bankacılığı işlemlerini yapabilir.
ğ) Hissesinin % 50 den fazlası belediye, il özel idare veya mahalli idare birliklerine ait olan şirketlerin finansman ihtiyacını karşılayabilir.
h)Yerel yönetimlerin, Banka kuruluş Kanunu kapsamındaki her türlü projelerinde kullanılmak üzere genel bütçe dâhil, yurt içi ve yurt dışından temin edilen fon ve hibelerin kullandırılmasına aracılık edebilir. Aracılık işlemi; kaynakların yerel yönetimlere doğrudan transferi şeklinde olabileceği gibi, bu kaynaklardan finanse edilecek projelerin yürütülmesine yardım şeklinde de olabilir. Bu şekilde finanse edilecek projelerin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelik ile düzenlenir.
ı) Her türlü taşıt, menkul ve gayrimenkul malları alır, satar, kiralar, kiraya verir, leh ve aleyhte rehin, ipotek, intifa, irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyetleri ve diğer ortaklıkları tesis edebilir.
i) Açtığı krediler karşılığında, menkul rehni, ticari işletme rehni ve gayrimenkul ipoteği de dâhil olmak üzere her türlü teminatı alabilir.
j) Yerel yönetimlerin talepleri halinde; her türlü harita, imar planı, etüt, kentsel projeler ile alt ve üstyapı işlerini yapabilir veya yaptırabilir, her türlü teknik bilgi ve eleman desteği sağlayabilir; bankaca kısmen veya tamamen kredilendirilerek yapılan işlerin kontrol ve denetimini yerel yönetimlerle müştereken veya tek başına yaptırabilir. Denetim ve kontrollük işlerini hizmet veya danışmanlık alımı yoluyla da yaptırabilir.
k) Kendi kaynakları dışında finansmanı temin edilmek ve 5411 sayılı Kanuna aykırı olmamak kaydı ile çalışma alanı kapsamında yurt dışında projelendirme ve danışmanlık hizmetleri verebilir, projelerin uygulanması için temin edilen finansmanın kullanılmasına aracılık edebilir.
l) Ortak idarelere dönük her türlü eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunabilir.
m) Bakanlık tarafından talep edilen özel projeler ve kentsel altyapı projeleri ile yapım işlerini yapar veya yaptırır.
n) Bankaya kaynak temin etmek üzere, proje kaynağı için herhangi bir borç ve şartlı yükümlülük altına girmemek kaydıyla kar amaçlı gayrimenkul yatırım projeleri ile uygulamalar yapar veya yaptırır.
 
İKİNCİ BÖLÜM
    SERMAYE
 
Sermaye:
Madde 7- Bankanın ortakları il özel idareleri ve belediyelerdir.
Bankanın sermayesi 9.000.000.000 (dokuz milyar) Türk Lirasıdır. Bu sermaye Bakanlar Kurulu kararı ile beş katına kadar artırılabilir.
Sermaye tavanına ulaşıncaya kadar Bankanın ödenmiş sermayesine aşağıdaki kaynaklar eklenir:
a) 2.7.2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanuna göre her ay Maliye Bakanlığı ve Banka tarafından dağıtılacak vergi gelirleri paylarının toplamı üzerinden aylık olarak yüzde iki oranında kesilecek miktarlar.
b) Bankanın vergi ve diğer yasal yükümlülükler düşüldükten sonraki yıllık safi kârından yüzde otuz oranında ayrılacak pay.
c) Diğer mevzuat hükümleri ile banka sermayesine aktarılması uygun görülen paralar ile sermayeye eklenmek üzere yapılacak her türlü yardım ve bağışlar.
 
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
     BANKANIN ORGANLARI ve YÖNETİMİ
           
Genel Kurul
 
Madde 8- Banka Genel Kurulu, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Bankanın hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda bir kere toplanır. Olağanüstü Genel Kurul Banka işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve bu Ana Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.
Bankanın Genel Kurulu;
a) İl Özel İdarelerini temsil etmek üzere, il genel meclisi üyeleri arasından seçilecek yirmi kişiden,
b) Belediyeleri temsil etmek üzere, belediye başkanları arasından her bir ili temsilen seçilecek birer kişiden,
c) İçişleri, Maliye, Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları ile Hazine Müsteşarlığını temsil etmek üzere görevlendirilecek birer kişiden;
oluşur.
(a)ve (b) fıkralarında yazılı üyeler, üye göndermeyen il ve belediyeleri de temsil ederler.
İl özel idarelerini temsilen iller alfabetik sıraya göre dört gruba ayrılarak yine alfabetik sıraya göre adlarının baş harflerine göre hangi il özel idaresinin temsilci göndereceği banka tarafından belirlenir ve Genel Kurul'a davet yazısı gönderilir.
Belediyeleri temsilen; her bir ilin il sınırları içerisinde olan ve Genel Kurulu yapılacak hesap döneminin başında mevcut olan Belediyeler arasından hangi belediyenin temsilci göndereceği Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni tarafından belirlenir ve isimleri bankaya bildirilir. Genel Kurul'a davet yazısı, bildirilen bu isimlere Bankaca gönderilir. Türkiye Belediyeler Birliği tarafından temsilci gönderecek belediye isimleri, yapılacak genel kuruldan 1 ay öncesine kadar Bankaya bildirilmediği taktirde hangi belediyelerin genel kurula katılacağı banka tarafından alfabetik sıraya göre belirlenerek tespit edilir.
Banka tarafından Genel Kurula davet edilen Belediyeden temsilci olarak Belediye Başkanı ya da Belediye Başkanının izin, hastalık veya başka bir sebeple görev başında bulunmadığı hallerde, bu süre içinde kendisine vekalet etmek üzere Belediye Meclisi üyeleri arasından görevlendirdiği Başkanvekili katılır.
Banka merkezi dışından gelen genel kurul üyelerine ödenecek harcırah Banka Yönetim Kurulu'nca belirlenir.
 
Genel Kurul'un Görev ve Yetkileri
 
Madde 9- Genel Kurul; yıllık faaliyet raporu ve denetim kurulu raporları ile bilanço ve kâr-zarar hesaplarını inceleyerek Yönetim Kurulu ve denetim kurulunun ibrasını, Bankanın tahsili imkânsız görülen alacaklarının terkinini karara bağlar. Genel Kurul ayrıca, kuruluş kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu, 19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili kanunlarda belirtilen görevleri yapar ve yetkileri kullanır.
 
Genel Kurul'un Toplanması
 
Madde 10- Genel Kurul Banka merkezinin bulunduğu şehirde toplanır.
 
Genel Kurul Toplantısına Davet
 
Madde 11- Genel Kurul toplantılarının günü, saati, yeri, gündemi ve yapılacak çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az iki hafta önce, Bankanın internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Türkiye genelinde dağıtımı yapılan en az bir gazete ile ilan olunur.
Ayrıca, genel kurula katılacak delegelerin adreslerine birer iadeli taahhütlü mektup gönderilerek, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler bildirilmek suretiyle Genel Kurul toplantısına davet edilir.
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları, Bakanlık temsilcisinin toplantıda hazır bulundurulmasını teminen Gümrük ve Ticaret Bakanlığına Banka tarafından bildirilir.
 
Gündem
 
Madde 12- Gündemde; Türk Ticaret Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan mevzuat çerçevesinde yer alması gereken zorunlu hususlar ve lüzum görülecek sair hususlar yer alır.
Türk Ticaret Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan mevzuatla belirlenen istisnalar dışında gündemde yer almayan konular müzakere olunamaz.
Olağanüstü genel kurul toplantısı gündeminde, toplantıyı gerektiren ve ayrıca uygun görülen diğer hususlar yer alır.
 
Toplantı Başkanlığı , Toplantının Yönetimi ve Yapılacak Diğer İşlemler
 
Madde 13- Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan vekili bunlar da bulunmadığı takdirde Yönetim Kurulunun üyeleri arasından seçeceği kimse başkanlık eder. Toplantı Başkanlığı , başkan ve Genel Kurulca delegeler arasından seçilecek iki kâtip üyeden oluşur.
Genel Kurul Toplantılarının yönetimi , toplantı tutanağının düzenlenmesi ve toplantıya ilişkin yapılacak diğer işlemler Türk Ticaret Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan mevzuat çerçevesinde yürütülür.
 
Toplantı ve Karar Nisabı
 
Madde 14- Genel Kurul toplantısının yapılabilmesi için delegelerin salt çoğunluğunun bulunması gerekir. Çağrısı yapılan ilk toplantıda nisabın temin edilememesi halinde, Genel Kurul, Ana Sözleşmenin onbirinci maddesinde belirlenen usulle yeniden toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya gelen delegelerin sayısı ne olursa olsun Genel Kurul bu delegelerle toplanır. Delegeler kendilerini vekâlet yoluyla temsil ettiremez. Kararlar Türk Ticaret Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, toplantıda hazır bulunanların oylarının çoğunluğu ile alınır.
 
Oy Hakkı ve Oyların Kullanma Şekli
 
Madde 15- Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan delegelerin bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında oylamalar, el kaldırmak suretiyle açık olarak yapılır. Ancak Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi gizli oy, açık tasnif şeklinde yapılır.
 
Bilânçonun Onaylanması ve İbrası
 
Madde 16- Bilânçonun onaylanmasına dair Genel Kurul kararı, Yönetim Kurulu üyeleri ile denetim kurulu üyelerinin ibrasını da kapsar. Ancak bilânçoda bazı hususlar gösterilmemiş veya bilânço hatalı olarak düzenlenmiş ise, bilânçonun onaylanması ile Yönetim Kurulu, denetim kurulu ve yöneticiler ibra edilmiş olmazlar.
 
Yönetim Kurulu
 
Madde 17- Yönetim Kurulu, Genel Kurula karşı sorumlu karar organıdır. Yönetim Kurulu Genel Müdür dahil yedi üyeden oluşur.
Yönetim Kurulunun dört üyesi Bakanlık tarafından atanır; iki üyesi de belediyeleri ve il özel idarelerini temsil etmek üzere Genel Kurula katılan belediye başkanları ve il özel idare temsilcileri arasından İçişleri Bakanlığı tarafından önerilen iki kat aday arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu yemin törenini izleyen ilk toplantıda, aralarından birer üyeyi başkan ve başkan vekili olarak seçer.
Yönetim Kurulu üyeliklerine atanacakların 5411 sayılı Bankacılık Kanununda aranan nitelikleri haiz olması şarttır. Ancak, Genel Kurul tarafından seçilecek üyeler bakımından en az on yıllık mesleki deneyime sahip olma şartı aranmaz.
Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üyeler tekrar atanabilir veya seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeliği; genel müdürün bu göreviyle ilişiğinin kesilmesi, Genel Kurul tarafından seçilen ve belediye başkanı veya il genel meclis üyesi unvanını taşıyan üyelerin ise herhangi bir nedenle başkanlık veya il genel meclis üyeliklerinin son bulması halinde sona erer. Süresi dolmadan üyeliğin boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.
Hangi neden veya zorunluluk ile olursa olsun Yönetim Kurulu'ndan izin almaksızın üst üste üç toplantıya katılmamış olan veya aralıklı da olsa bir hesap dönemi içerisinde yapılan toplantıların yarısına katılmamış olan yönetim kurulu üyeleri istifa etmiş sayılırlar.
 
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
 
Madde 18- Banka, Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilir. Temsil yetkisi çift imza ile kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.
Yönetim kurulu, kanun ve ana sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, Bankanın işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya , Yönetmelik, Yönerge ve diğer düzenleyici işlemleri hazırlamaya, hazırlatmaya ve yürürlüğe koymaya, yetkilidir.
Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu , Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile belirlenen yetki ve görevleri yerine getirmekle yükümlü olup, ayrıca;
a) Kredi açılmasına, iç ve dış piyasalardan fon ve kredi temin edilmesine ve kullandırılmasına,
b) Açılacak kredilerin vadelerini ve faiz oranlarını belirlemeye,
c)Bankanın öncülüğünde, faaliyet alanıyla ilgili olarak şirket kurulması için Bakanlar Kurulu onayına sunulmak üzere teklifte bulunmaya,
ç) Yurt içinde ve dışında temsilcilikler, bölgeler, şubeler ve irtibat büroları açılmasına ve kapatılmasına,
d) Bankaya kaynak sağlanması için gerekli tedbir ve kararların alınmasına,
e) Bankanın yıllık bütçesinin incelenerek onanmasına ve yıl içerisinde ihtiyaç duyulan değişikliklerin yapılmasına,
f) Yıllık faaliyet raporu, bilanço ve kâr-zarar hesabının hazırlanarak Genel Kurula sunulmasına,
g) Kredilerden doğan alacakların faiz oranlarını belirleyerek yeniden yapılandırmaya,
ğ) Banka faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli organizasyonu ve çalışma usullerini tespite, Genel Müdürlükçe hazırlanan yönetmelik ve yönergelerin onaylanmasına,
h) 6107 sayılı Banka Kanunu ve diğer mevzuat ile münhasıran kendisine verilen yetki ve görevleri kullanmaya,
ı) Bankanın şirket ve iştiraklerindeki Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçi adaylarının bu konuda uzman kişiler arasından seçilmesine,
i) Banka merkezi dışından gelen Genel Kurul üyelerine harcırah ödenmesine,
j) Banka’nın temsil ve ilzamına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, temsil ve ilzam ile imza yetkisi verilecek personeli belirlemeye,
k) Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarınca kendisine verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak ile yükümlü olup, bu görev ve yetkilerinden uygun gördüklerini belirleyeceği limitler çerçevesinde devretmeye, uygulanmasını ve denetlenmesini sağlamaya,
l) Bankacılık mevzuatı uyarınca kurulması zorunlu olan denetim komitesi ve benzeri komite ve komisyonları kurmaya, kurulması ihtiyari olan kredi komitesi ve benzeri komite ve komisyonların kurulmasına karar vermeye ve bunların görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemeye,
m) Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu,Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan  düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla tahvil, bono veya diğer borçlanma araçları ihraç etmeye, ihraç edilecek borçlanma araçlarının miktarı, vadesi, türü, faiz oranı ve diğer tür şartlarını belirlemeye, bunlara ilişkin işlemleri yürütmeye , yetkilidir.

 

 
Yönetim Kurulu Toplantıları
 
Madde 19- Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa olmak üzere ihtiyaca göre Yönetim Kurulu Başkanının çağrısıyla toplanır. Yönetim Kurulu Başkanının , Başkanvekilini görevlendirdiği veya mücbir sebeplerle görevlendirmenin yapılamadığı hallerde, Yönetim Kurulu, Başkanvekilinin çağrısıyla toplanır. Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.
Yönetim Kurulu toplantıları kural olarak Banka merkezinin bulunduğu şehirde yapılır. Ancak, Yönetim Kurulu Kararı ile başka bir yerde de toplantı yapılabilir.
Gündem, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenir. Toplantı çağrısının Yönetim Kurulu Başkanvekili tarafından yapılması halinde gündemi Yönetim Kurulu Başkanvekili belirler. Çağrının Yönetim Kurulu Başkanvekili tarafından yapıldığı durumlarda herhangi bir nedenle Yönetim Kuruluna Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık ederse, Yönetim Kurulu Başkanı gündemi yeniden düzenleyebilir. Gündemdeki işlerden o oturumda karar verilemeyenler gelecek toplantı gündemine alınır. Gündem sırasında değişiklik, Kurul kararıyla yapılır. Acil durumlarda Yönetim Kurulu Başkanının isteği ile gündeme madde ilave edilebilir. Toplantının gündemi, tarihi, saati ve yeri Denetim Kurulu üyelerine de verilir.
Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Kararlarda en az dört yönetim kurulu üyesinin olumlu oyu aranır. 
 
Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti
 
Madde 20- Yönetim Kurulu üyelerine, her yıl Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen miktarı aşmayacak şekilde ve Genel Kurul tarafından belirlenen miktarda aylık ücret ve diğer mali haklar ödenir.
 
Denetim Kurulu
 
Madde 21- Bankanın Denetim Kurulu üç üyeden oluşur. Denetim Kurulu Üyelerinin ikisi Bakanlık, biri Maliye Bakanlığı tarafından atanır. Denetim kurulu üyelerinin Yönetim Kurulu üyeleri için aranan şartları taşıması gerekir. Görev süreleri üç yıl olup, 6107 sayılı Banka Kanunu ve Ana Sözleşmesi ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre görev yaparlar. Görev süresi sona erenler tekrar atanabilir. Süresi dolmadan üyeliğin boşalması halinde 6107 sayılı Banka Kanunu hükümleri uygulanır.
Denetim Kurulu üyelerine, her yıl Yüksek Planlama Kurulunca denetim kurulu üyeliği için belirlenen ücret ve diğer mali hakları aşmayacak şekilde ve Genel Kurul tarafından belirlenecek tutarda aylık ücret ve diğer mali haklar ödenir.
Denetim kurulu üyeleri, 6107 sayılı Banka Kanunu ve Ana Sözleşmesi ile diğer ilgili mevzuat uyarınca; görev yapar,Bankanın iş ve işlemlerini denetler, Banka işlemlerinden bilgi edinir, lüzumlu kayıtların düzenli tutulmasını sağlamak maksadıyla üç ayda bir Bankanın defterlerini inceler, kasayı denetler, bütçe ve bilânçonun kayıtlara uygunluğunu denetler, Genel Kurul toplantılarında hazır bulunur, Yönetim Kurulu Toplantılarında müzakere ve oylamaya katılmamak şartıyla hazır bulunabilirler. Denetim Kurulu üyeleri, denetimi dürüst ve tarafsız bir şekilde yapmak ve sır saklamakla yükümlü olup, faaliyetleri sırasında öğrendikleri bilgileri ve Banka sırlarını izinsiz olarak kullanamaz ve açıklayamazlar.
 
Genel Müdür
 
Madde 22- Banka Genel Müdürünün 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre genel müdür vasıflarını haiz olması zorunludur. Genel Müdür, Bakanın teklifi üzerine Başbakan tarafından atanır.
 
Genel Müdürün Görev ve Yetkileri
 
Madde 23- Genel Müdür, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun ve ilgili mevzuatın Genel Müdür için öngördüğü görevlerin, Yönetim Kurulu tarafından devredilen görev ve yetkilerin ve bu görev ve yetkiler dahilinde Bankanın faaliyetlerinin etkin ve sağlıklı yürütülmesinin koordinasyonunu sağlar .
Genel Müdürün görevleri şunlardır;
a) Bankayı ilgili mevzuat, genel kurul ve yönetim kurulu kararları doğrultusunda yönetmek,
b) Yönetim Kurulunca belirlenen temsil ve ilzam esasları çerçevesinde İdare ve yargı mercilerinde ve üçüncü kişilere karşı bankayı temsil etmek ve temsil yetkisini gerektiğinde devretmek,
c) Banka İnsan Kaynakları Yönetmeliği ile verilen görevleri yapmak, 
ç) Banka sermayesi ile mali kaynakların, kuruluş amacına ve verimlilik esaslarına uygun şekilde kullanılmasını sağlamak,
d) Mevzuatın verdiği diğer görevleri yapmak.
 
Genel Müdür Yardımcıları
 
Madde 24- Genel Müdür Yardımcılarının atanmasında 5411 sayılı Bankacılık Kanunundaki şartlar aranır. Genel Müdür Yardımcıları Genel Müdür tarafından verilen görevler ile mevzuatın verdiği diğer görevleri yaparlar.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
 HESAPLAR VE KÂRIN DAĞITIMI
 
Hesap Dönemi
 
Madde 25- Banka'nın hesap dönemi her yılın Ocak ayının ilk gününde başlayıp Aralık ayının son gününde biter.
 
Bilânço ve Kâr-Zarar Cetveli, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları
 
Madde 26- Banka, hesaplarını ve yıllık bilânçoları ile kâr ve zarar cetvellerini 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre belirlenen usul ve esaslara göre tutar, yayınlar ve ilgili mercilere gönderir. Bağımsız denetim kuruluşunca onaylanmış bilânço, kâr-zarar cetveli, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporları, Genel Kurul toplantısının yapılacağı günden on beş gün önce delegelerin tetkikine hazır bulundurulur.
 
Safi Kârın Tespiti, Tahsisi ve Dağıtımı
 
Madde 27- Banka Genel Kurulu tarafından onanan bilançoya göre ortaya çıkan safi kârın;
a) Yüzde beşi (%5) kanuni yedek akçesine,
b) Yüzde otuzu (%30) sermaye payı olarak sermaye hesabına,
c) Yüzde dokuzu (%9) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Banka personeline temettü olarak dağıtılmak üzere,
d) Yüzde ellibiri (%51) il özel idareleri tarafından yerine getirilen, köylerin teknik ve sosyal altyapı hizmetlerinin finansmanı; nüfusu 200.000'in altında olan belediyelerin harita, imar planı, içme suyu, atık su, katı atık, kent bilgi sistemi ve benzeri kentsel altyapı projelerinin finansmanı ile nüfusu 25.000'in altında olan belediyelerin anılan projelerinin ayrıca yapımının finansmanında hibe olarak kullanılmak üzere,
e) Geriye kalan kısmı ihtiyari yedek akçesine,
ayrılır.
Yıllık kâr (temettü) paylarının dağıtılıp dağıtılmayacağı , dağıtılacaksa hangi tarihte ve ne miktarda ödeneceği Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Dağıtılmayan kısım ihtiyari yedek akçeye ayrılır.
Bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar (temettüler) geriye alınamaz . Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır.
Banka'nın zarar etmesinden dolayı sermayenin ikmaline ihtiyat akçesi yetmediği takdirde zararın tamamen karşılanmasına kadar kâr payı dağıtılamaz.
Bu maddenin (d) fıkrasındaki hükmün uygulanmasında, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre işlem yapılır.
            6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunda öngörülen amaçlar için kullanılmak üzere, Bankanın, Hazine gelirleri ve faiz gelirleri dışındaki banka faaliyetleri ile 26/1/2011 tarihli ve 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca yapacağı faaliyetlerden elde edeceği kârın yüzde ellisi, dönüşüm gelirleri olarak ilgili yıl genel bütçesinin (B) işaretli cetvelinde özel gelir olarak öngörülür ve gelir gerçekleşmesine bağlı olarak gelir kaydedilir. Dönüşüm geliri olarak aktarılacak tutar hesaplanırken , bu fıkra kapsamındaki gelirlere Bankanın genel gider/gelir oranı uygulanır. Bu fıkra kapsamında dönüşüm gelirleri hesabına aktarılacak kar payından mahsup edilmek üzere Yönetim Kurulu Kararıyla proje bazında avans aktarılabilir. Aktarılacak avans, projenin nihai hesabından mahsup edilir.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
 
      BANKA PERSONELİ, MALİ VE SOSYAL HAKLAR
 
Banka Personeli
 
Madde 28- Banka hizmetlerinin gerektirdiği görevler, 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmayan sözleşmeli personel eli ile yürütülür.
Banka personelinin hizmete alınması, nitelikleri, atanma, ilerleme, yükselme, görevden alınma şekilleri, görev ve yetkileri, disiplin esasları, yükümlülükleri, unvan ve sayıları Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan yönetmelik ile düzenlenir.
Banka personeli görevlerini ifa ederken, Çağdaş Bankacılık ve Uluslararası Rekabetin gereklerine göre davranmakla yükümlüdür.
Banka 6245 sayılı Harcırah Kanununa tabi olmadığından, usul, esas ve miktarı Yönetim Kurulu tarafından düzenlenecek yönetmelik doğrultusunda harcırah işlemleri yürütülür. Ayrıca, Yönetim Kurulu Banka Konutlarına ilişkin usul ve esasları içeren yönetmelik düzenlemeye yetkilidir.
 
Mali ve Sosyal Haklar
 
Madde 29- Banka personelinin aylık ücret, ikramiye ve diğer mali ve sosyal hakları ile sözleşme esasları, 6107 sayılı Banka Kanunu hükümleri çerçevesinde , Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. Banka personeline çalıştığı günlerle orantılı olarak(hastalık ve yıllık izinleri dâhil) Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında birer aylık brüt ücret tutarında ikramiye ödenebilir.
Banka tarafından yürütülen kontrollük ve sigorta hizmet gelirlerinden Yönetim Kurulu Üyeleri ile Banka personeline ödeme yapılabilir. Banka hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak amacıyla zorunlu durumlarda banka personeline ayda 90 saati aşmamak üzere Yönetim Kurulunun belirleyeceği ücret karşılığında Genel Müdür onayı ile fazla çalışma yaptırılabilir . Bu ödemelere ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir ve birinci fıkrada belirtilen sınırlamaya dâhil edilmez.
 
ALTINCI BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER
 
Ana Sözleşmenin Değiştirilmesi
 
Madde 30- Bu ana sözleşmede yapılacak her türlü değişiklikte, değişikliğin karara bağlanacağı genel kurul toplantısından önce, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınır. Değişiklikler ticaret siciline tescil ile geçerli olur. Ana sözleşme değişikliğinin ilanına ilişkin hükümler saklıdır.
 
 
İlanlar
 
Madde 31- Banka'ya ait ilanlar ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.
 
Hüküm Bulunmayan Hususlar
 
Madde 32- Bu Ana Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlarda 6107 sayılı Banka Kanununun, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun, Türk Ticaret Kanununun ve sair mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır.
 
Geçici Madde 1 - 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunun geçici 1. maddesi çerçevesinde Bankanın 2010 yılı safi karının;
a)%5'i kanuni yedek akçeye,
b)% 30' u sermaye payı olarak sermaye hesabına,
c)%60 ı köyler ve nüfusu 10.000' in altında olan belediyelerin içmesuyu, atıksu, katı atık ve benzeri kentsel altyapı tesislerinin yapımının finansmanı ile köyler ve nüfusu 100.000' e kadar olan belediyelerin harita, imar planı, içmesuyu, atıksu, katı atık, kent bilgi sistemi ve benzeri kentsel alt yapı projelendirme hizmetlerinin finansmanına,
d) % 5 i Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslarda Yönetim Kurulu üyeleri ve personele temettü olarak dağıtılmak üzere,
ayrılır.
 
Geçici Madde 2- İl Özel İdareleri ve Belediyelerden ortaklık payı olarak tutulan, ancak kesin hesap cetvellerinin gönderilmemesi bloke hesapta bekleyen ortaklık payları ana sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle birlikte kesinleşen sermaye payı olarak banka sermaye hesabına aktarılır.
 
Geçici Madde 3- Yönetim Kurulunca kararlaştırılması halinde Bankada İş Kanununa göre hizmet sözleşmesi ile istihdam edilen personele de kar payı (temettü) ödemesi yapılabilir. Bu madde hükmü 2012 yılı kar payı (temettü) ödemesi için de uygulanır.
 

İLBANK